CACS - Česká asociace čisticích stanic Responsible Care


Novinky

20.4.2023 – 17. Valná hromada v hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm

17. řádná Valná hromada se uskutečnila v hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm, dostavilo se 17 představitelů členských společností a zastoupeno bylo celkem 9 firem, tedy dostatek usnášení schopných členů pro hlasování a volbu do statutárních orgánů.

Jednání zahájil David Pinka, předseda představenstva CACS, který nejprve odprezentoval činnost a hospodaření CACS v uplynulém roce, uvedl novinky z EFTCO a poté se věnoval zejména problematice spojené s návrhem na změnu názvu České asociace čistících stanic na Česko-slovenská asociace čistících stanic.

Řešil se také nový model stanovení členských poplatků, který zohlední zároveň poplatky za software na tisk ECD.

Významným bodem valné hromady byla volba do statutárních orgánů. Do představenstva byli zvoleni David Pinka jako předseda, Jaruška Křížková jako místopředsedkyně a Robert Barteczek, člen představenstva. Do funkce předsedy Dozorčí rady Tomáš Holec, místopředsedou se stal Piotr Mrozek a členem je Jakub Šena.

Důležitým usnesením je upravení kritérií pro vstup do CACS, nově je podmínkou splnění hodnocení SQAS na 70% a vstupní poplatek 5000 EUR.

V závěru jednání představili hosté ze vzdělávací agentury Paul Advisory s.r.o., pan Ulrich a Pavlištík společně s administrátorem projektu, panem Holmanem, průběh zrealizovaného školení ve společnosti RYKO a.s. a uvedli možnosti zapojení se do dalšího projektu v rámci Výzvy č. 40.

Setkání bylo završeno společnou večeří, která byla tento ročník financována z prostředků CACS.

10-11.11.2022 - proběhne konference "DEKARBONIZACE ENERGETICKY NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ"

Zveme vás na mezinárodní konferenci
DEKARBONIZACE ENERGETICKY NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

V listopadu (10. 11. a 11. 11.) se v hotelu STAGES v Praze uskuteční mezinárodní konference DEKARBONIZACE ENERGETICKY NÁROČNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ: VÝZVY, PŘÍLEŽITOSTI A ŘEŠENÍ, kterou pořádá Svaz chemického průmyslu ČR v součinnosti s Ocelářskou unií, a to v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Záštitu nad touto prestižní akcí udělili ministr průmyslu a obchodu, ministryně životního prostředí, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, ministr pro evropské záležitosti a předsedkyně Akademie věd ČR. Účast na konferenci přislíbila i evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson.

„Součástí konference budou diskuse a prezentace o širokém spektru legislativních, environmentálních, technologických, výzkumných a vývojových aspektů dekarbonizace včetně výzev, které čekají průmyslová odvětví EU především v rámci plnění cílů Pařížské dohody z roku 2015,“ uvedl Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Konference se zúčastní významné české i evropské politické osobnosti, zástupci průmyslu a odborníci, aby společně diskutovali o správném politickém rámci pro dekarbonizaci s ohledem na stávající řešení a technologie, jakož i budoucí inovace pro recyklaci emisí skleníkových plynů, o proveditelných a udržitelných možnostech dekarbonizace, aby inspirovali všechny, kteří se podílejí na různých aspektech zelené transformace, a předvedou možnosti využití CO2 a dalších skleníkových plynů jako vstupní suroviny pro chemické a jiné průmyslové aplikace.

Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel SCHP

Více o KONFERENCI se dočtete ZDE: https://www.decarb2022.eu/

19.5.2022 – 16. Valná hromada v hotelu Modena v Bratislavě

16. řádná Valná hromada se konala v hotelu Modena v Bratislavě dne 19.5.2022 za podpory společnosti J&P Tank Wash s.r.o. Valné hromady se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho 15 představitelů členských společností, reprezentováno jimi bylo 12 čistících stanic z patnácti.16. řádná Valná hromada se konala v hotelu Modena v Bratislavě dne 19.5.2022 za podpory společnosti J&P Tank Wash s.r.o. Valné hromady se zúčastnilo celkem 18 osob, z toho 15 představitelů členských společností, reprezentováno jimi bylo 12 čistících stanic z patnácti.

Jednání tradičně zahájil a vedl Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS, který v úvodu přivítal mezi přítomnými i nové tváře, manžele Hofmanovi z Českého Meziříčí (ČR) a pana Korána, jednatele nejmladší členské společnosti SIBIN (SK). První část programu byla věnována činnosti a hospodaření za předešlý rok, řešeným oblastem a novinkám v rámci nadnárodní federace EFTCO, které finalizuje přesun sídla z Velké Británie do Belgie (důvodem je Brexit), zabývá se projektem ECLIC (elektronické ECD napříč dodavatelským řetězcem zejména v chemickém průmyslu) a působností konkurenční komerční organizace ENFIT (kopírování EFTCO modelu ECD). Důležitým výstupem jednání bylo přistoupení členů k Memorandu Responsible Care mezi CACS a SCHP ČR, díky němuž bude českým subjektům i nadále náležet právo užívat logo RC. Co se týče programu pro tisk ECD, Ing. Robert Walaski (dodavatelská společnost) představil aktuální stav přechodu na nový software a připravované úpravy stávající verze. Bylo též stanoveno datum uvedení programu do standardního režimu užívání, a to 1.9.2022. Dále byly diskutovány novinky a změny u jednotlivých členů, jejich zkušenosti se zákazníky a jejich očekávání, dosavadní zkušenosti s novým IT systémem i jeho následné podpory, která bude ještě smluvně nastavena po odhlasování per rollam v červenci-srpnu 2022.

Po skončení valné hromady pozval Piotr Mrozek (J&P Tank Wash) všechny účastníky na společnou večeři a následující den zorganizoval prohlídku čistící stanice v Bratislavě.

14.10.2021 – Výroční 15. Valná hromada v Přerově

V pořadí již 15. řádná Valná hromada se uskutečnila v Přerově dne 14.10.2021 v LH Hotelu Jana Congress &Wellness. Výročního setkání se zúčastnili zástupci celkem 10 členských společností a vybraní prezentující hosté.

Na úvod se představili spolupořadatelé Valné hromady ze společnosti BIRGI NOVO s.r.o. - Dana Vlachová a Ing. Denisa Navrátilová. Jednání vedl Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS, který zrekapituloval události minulého období (2020-2021) ovlivněného pandemií, která byla také důvodem posunutí termínu konání Valné hromady. Přítomní byli seznámeni s činností CACS za rok 2020 a první pol. 2021, novinkami z EFTCO a z SCHP ČR. Významným bodem jednání byl návrh Memoranda Responsible Care mezi CACS a SCHP ČR, na toto téma promluvil Ing. Tomáš Kudrna, Responsibe Care manažer. Dále vystoupil Ing. Robert Walaski, který odprezentoval nově vyvinutý programu pro tisk ECD. Závěr jednání byl věnován projektu vzdělávání z ESF se zástupci vzdělávací agentury Paul Advisory s.r.o. Po skončení programu obdržel každý z přítomných reklamní předměty pořízené k příležitosti 15-ti letého výročí CACS. Celý den pak vyvrcholil slavnostní večeří s přípitkem.

Následující den 15.10.2021 proběhla návštěva čistící stanice BIRGI NOVO s.r.o., kde při skvělém občerstvení pokračovala jak odborná diskuse, tak neformální výměna názoru přítomných členů CACS.

1.10.2021 - od října 2021 patří mezi členy CACS

společnost SIBIN s.r.o., sídlící v místě Haniska u Košic.
Společnost se od roku 2011 zabývá recyklací plastového odpadu ze starých automobilů a od roku 2015 je jediným držitelem povolení Ministerstva životního prostředí SR na recyklaci autobaterií.
Dále je SIBIN s.r.o. držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
V roce 2021 došlo k dalšímu rozšíření služeb – zřízení čistící stanice,  v červenci 2021 společnost úspěšně absolvovala hodnocení SQAS a od října 2021 je členem CACS a vydává ECD certifikáty.

5.1.2021 - Vítáme do našich řad nového člena,

společnost BIRGI NOVO s.r.o., se sídlem v Přerově. Působí od roku 2011 ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a provozuje převoz zboží cisternami.
V roce 2020 rozšířila portfolio svých nabízených služeb a v areálu na ulici Tovačovská v Přerově vybudovala čistící stanici, která disponuje vysoce moderními technologiemi a provádí chemické a potravinářské čištění na 3 stáních. V prosinci 2020 prošla úspěšně hodnocením SQAS.

9.11.2020 – Vítáme do našich řad nového člena,

firmu Milana Hofmana, který od roku 1992 provozuje autodopravu v Českém Meziříčí.

Pan Hofman nyní rozšiřuje svou činnost o mytí sil, v říjnu 2020 byla dokončena realizace čistící stanice získáním kladného hodnocení SQAS.
Na čistící stanici se myjí sila převážně od cukru.

28.5.2020 – Čtrnáctá řádná valná hromada CACS, Aparthotel Krásná Lípa

14. řádná Valná hromada se konala v Krásné Lípě dne 28.5.2020 v  Aparthotelu. Na jednání se dostavili představitelé z celkem 11 členských organizací, proběhly volby do statutárních orgánů CACS a také několik krátkých prezentací pozvaných hostů.
Jednání zahájil Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS, a zasedání dále řídil Ing. Robert Barteczek. Zástupci společnosti Aquatruck seznámili přítomné se svými představami o dalším nasměrování aktivit CACS se zaměřením zejména na dotační tituly pro čistící stanice. David Pinka představil aktualiy z EFTCO a SCHP ČR, zrekapituloval činnost CACS za rok 2019, která se ve velké míře týkala účasti na mezinárodních konferencích spojených s 25 výročím založení EFTCO a přípravných kroků pro projekt vzdělávání z ESF. Na téma administrace projektu promluvila také Mgr. Jiřina Králová z Centra Inspirace, z.ú. a dále školitelé z vybrané vzdělávací a poradenské agentury Paul Advisory, s.r.o.

Tato Valná hromada byla zároveň volební. Do představenstva CACS byli znovu zvoleni, David Pinka, předseda CACS, Jaruška Křížková, místopředsedkyně a Robert Barteczek jako člen. Do dozorčí rady byli zvoleni Tomáš Holec, předseda DR, Jakub Šena, MBA jako místopředseda a Daniel Studený jako člen.

Na závěr proběhla krátká prezentace společnosti Kluthe, která se zaměřuje na průmyslovou chemii.

Celou akci hostila společnost Ryko, a.s. , její zástupce Jakub Šena uspořádal 29.5.2020 zajímavou prohlídku opravny železničních nákladních vozů v sídle společnosti v Děčíně.

21. 3. 2019 – Třináctá řádná valná hromada CACS, Hotel Benedikt Most

13. řádná Valná hromada se uskutečnila v Mostě dne 21.3.2019 v Hotelu Benedikt Most. Každoročního zasedání se zúčastnili představitelé celkem 9 členských organizací a host Ing. Robert Walaski.
Jednání zahájil a řídil Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS, který v úvodu přivítal zpět společnost Pawtrans Slovakia a Jaruška Křížková představila přítomným nového člena pana Miroslava Rubeše. Hlavními tématy byla modernizace programu pro tisk ECD, projekt na podporu vzdělávání podpořený z Evropského sociálního fondu a v neposlední řadě prezentace CACS při příležitosti výročí 25 let EFTCO. V závěru byly předvedeny nové reklamní předměty pořízené přímo pro tuto příležitost a na každého se dostalo několik dárkových vzorků.
Následovala společná večeře, na kterou byli všichni pozváni společností Unipetrol Doprava a velké díky patří zejména Tomáši Holcovi, který zajistil jak zázemí pro Valnou hromadu, pohoštění a následující den také návštěvu čistící stanice v areaálu Unipetrol Orlen Group.

2. 7. 2018 - dva noví členové CACS

Od června 2018 má CACS dva nové členy. Jsou jimi opětovně společnost Pawtrans Slovakia s.r.o. a autodoprava Miroslava Rubeše z Úžice u Kralup nad Vltavou. CACS se tedy opět rozrostla a má již 15 členů!

Je nám potěšením, že společnost Pawtrans Slovakia s.r.o. se sídlem v Trnavě obnovila své členství v CACS. Jedná se o jednu z předních čistících stanic, která disponuje vysoce moderními technologiemi a provádí chemické a potravinářské čištění na 5 stáních. Kvalitu svých služeb garantuje integrovaným systémem řízení kvality ISO 9001 a HACCP.

Firma Miroslava Rubeše působí ve vnistrostátní a mezinárodní dopravě, provozuje silocisterny pro převozy sypkých potravin a provádí zemní práce. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a v květnu 2018 úspěšně prošla hodnocením SQAS a získala cerifikát Cefic.

12. 4. 2018 – Dvanáctá řádná valná hromada CACS, připravena společností Aquatruck, s.r.o.

12. řádná valná hromada se uskutečnila v Kolíně v Pensionu Pod Věží, kam se sjelo celkem 11 zástupců členských organizací a host Ing. Jaroslav Čermák za ZCHFP SR.

Jednání zahájil a řídil Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS, který zúčastněným představil nového člena CACS, společnost SLOV-EKOLIMPIA, s.r.o. zabývající se čištěním železničních vozů. Ing. Pinka seznámil ostatní s aktualitami z valné hromady EFTCO, která se konala 22.3.2018 a která také schválila novou podobu ECD, a to změnu názvu na EFTCO – Cleaning Document.

Valná hromada byla zpříjemněna přestávkou na občerstvení a v jejím závěru se Ing. Pinka za všechny slavnostně rozloučil s odstupujícím tajemníkem Ing. Ladislavem Špačkem, CSc. a předal mu dárkový poukaz na wellness pobyt jako poděkování za dlouhodobé působení v CACS.

Večer byl završen společnou večeří a následující den dopoledne byl na programu vyhlídkový let helikoptérou, který zajisté všem ozvláštnil již dvanáctý sjezd členů CACS. Vše výborně pilotoval Luboš Cenker, jednatel společnosti Aquatruck, s.r.o. zatímco jeho společník Martin Záboj se postaral o skupinku na zemi.

21. 9. 2017 - Večer s českou chemií

Představitelé členských organizací Svazu chemického průmyslu ČR si připomenuli již 25 let od vzniku SCHP ČR. Součástí Večera bylo i předávání certifikátů Responsible Care.
Česká asociace čisticích stanic byla již potřetí zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a získala právo užívat logo RC do října 2020.
Právo užívat logo Responsible Care do října 2021 získala i společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., která provozuje největší čisticí stanici v České republice.

9. 8. 2017 Responsible Care potřetí

CACS byla dne 26. 9. 2013 zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a současně získal právo užívat logo Responsible Care. Úspěšně podstoupila hodnocení i v roce 2015 a letos.
Všechny členské organizace podstupují pravidelné nezávislé hodnocení SQAS – Responsible Care v dopravě.
V roce 2016 bylo realizováno 41 058 čištění.

Zde naleznete výsledky samohodnocení i zprávu hodnotitele

5. 4. 2017 – Den české logistiky 2017.

Dne 5. 4. 2017 se konal v Kozomíne již 3. ročník Dne české logistiky, kterého se zúčastnili i zástupci CACS. V bohaté fotogalerii najdete tváře mnoha zajímavých přednášejících a hostů této významné logistické akce.

3. 11. 2016 – 10 let čištění CACS na SpeedCHAIN 2016

CACS byla jedním z partnerů jedenáctého ročníku největší logistické konference ve střední a východní Evropě SpeedCHAIN, která se uskutečnila ve dnech 3. - 4. 11 2016 v Praze, v Břevnovském klášteře.

Širokou nabídku služeb členských organizací CACS, jejich připravenost poskytovat služby při rozvoji multimodální přepravy, součinnost v systému TRINS a odpovědný přístup představil na konferenci David Pinka, předseda představenstva CACS, člen představenstva Evropské asociace čisticích stanic EFTCO a člen představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. S prezentací se můžete seznámit zde.

Do diskuzí v rámci jednotlivých bloků konference se zapojili i Jaruška Křížková, místopředsedkyně představenstva CACS, a Gabriel Szenczi, předseda dozorčí rady. Atmosféra konference je zachycena Milanem Otajovičem. Odkaz na další informace a všechny prezentace na www.speedchain.eu.


1. 4. 2016 – Desátá řádná valná hromada CACS, připravena společností DETOX, s.r.o

SALAŠ POD MAGIHRADEM ve Velkých Teriakovcích vytvořila příjemné prostředí pro jednání jubilejní 10. řádné valné hromady.
Před zahájením jednání měli účastníci valné hromady možnost zúčastnit se exkurze do areálu společnosti DETOX s.r.o. v Rimavské Sobotě. Společnost se zabývá zejména ekologickou likvidací odpadů a rovněž provozuje čisticí stanici. Společnost vydává od 26. 8. 2015 ECD řady SK 03 pro čištění železničních vozů jako první a pro čištění automobilových cisteren jako třetí společnost na území Slovenska.

Zasedání se zúčastnili zástupci všech 13 členských organizací CACS, hostem byl Ing. Jaroslav Čermák zastupující ZCHFP SR.

Jednání zahájil a řídil Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS. Všech 22 účastníků jednání přispělo k pracovní a přátelské atmosféře výročního jednání, jehož hlavním výstupem bylo schválení nových stanov, které naleznete zde a definování plánu práce v roce 2016.

23. 3. 2016 CACS pevná součást TRINS.

Na 9. ŘVH CACS odsouhlasili všichni členové vstup CACS do TRansportního Informačního Nehodového Systému TRINS.
Informaci z výročního zasedání TRINS i plné znění smlouvy mezi SCHP ČR a GŘHZS naleznete zde

16. 3. 2016 - EFTCO v Praze již podruhé

Ve dnech 16. a 17. března 2016 se v Praze uskutečnila valná hromada Evropské asociace čisticích stanic (EFTCO), které připravila CACS.

Na zasedání byl nově zvolen prezidentem EFTCO Erwig Seliaerts předseda belgické asociace (CTC). Zvoleni byli také čtyři noví členové představenstva EFTCO, které má nyní 9 členů, Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS, je i nadále členem představenstva EFTCO. První zasedání EFCO se v Praze konalo 3. 6. 2009.

23. 2. 2016 - Bezpečně kvalitně odpovědně

Toto heslo provádí CACS již 10 let. Připomíná to i leták , který byl při této příležitosti vydán.

4. 11. 2015 - SpeedCHAIN 2015

V prostorách Břevnovského kláštera se 4. listopadu 2015 konal 10. ročník největší logistické konference ve východní Evropě SpeedCHAIN 2015.
V jednotlivých sekcích prezentovalo svá témata 71 speakrů, přednášky oslovily celkem 653 účastníků z 12 zemí.

CACS mezi mnoha dalšími silnými hráči na poli evropské logistiky měla příležitost prezentovat výsledky své desetileté historie.

Oblíbený HYDEPARK moderoval Jakub Železný a slavnostní večer byl zahájen v bazilice svaté Markéty přední českou sopranistkou Pavlínou Senič.

Bohatý společenský program a příjemná atmosféra doprovázely i vyvrcholení galavečera, kterým bylo vyhlášení prestižního ocenění GRYF 2015 Supply Chain Award pro logistickou osobnost roku. Stal se jí Ing. Bohumil Průša, který od roku 1990 vede v Praze zastoupení přístavu Hamburk pro Českou a Slovenskou republiku – Hafen Hamburg Marketing e.V.

Štěstí v tradiční tombole se usmálo i na předsedu dozorčí rady CACS, Gabriela Szencziho. Bohatou fotogalerii z celé konference naleznete zde

24. 9. 2015 - Responsible Care 2

Po dvou letech CACS absolvovala úspěšně veřejné obhajoby a představenstvo SCHP ČR podruhé rozhodlo o zápisu CACS do Seznamu partnerů Responsible Care.

Ocenění převzala místopředsedkyně CACS Jaruška Křížková na Večeru české chemie, který se dne 24. 9. 2015 uskutečnil za účasti ministrů průmyslu a obchodu a životního prostředí v Národním technickém muzeu.

26. 8. 2015 - Nová čistící stanice společnosti DETOX s.r.o. v provozu

Rimavská Sobota, Košická cesta 2923
Na výše uvedené adrese uvedla společnost DETOX s.r.o. do provozu novou čisticí stanici, která vydává ECD SK 03.
Více informací na www.detox.sk . Gratulujeme.

16. 4. 2015 - CACS představila nové ECD

Dne 16. dubna 2016 se konal Den české logistiky. CACS využila příležitosti a na stánku SCHP ČR představila nový evropský certifikát ECD vzor 2015.

Více informací o Dnu české logistiky naleznete zde ...

26. 3. 2015 - Změna sídla CACS

Od 1. dubna 2015 sídlí Česká asociace čisticích stanic na adrese Skalnická 805/16, 182 00 Praha 8. Jinak se kontakty pro komunikaci nemění a jsou uvedeny na www.cacs.cz.

19. 3. 2015 – Devátá řádná valná hromada se konala v Trnavě

Dne 19. března 2014 se uskutečnila valná hromada CACS v Trnavě. Hostitelem valné hromady byla společnost PAWTRANS Slovakia s.r.o. Čističku hostitele si připomeňme prezentací z návštěvy ze dne 2. 10. 2013, zde ...

Jednání se zúčastnilo všech 12 členských organizací a několik hostů, mezi nimi i Ing. Jaroslav Čermák (ZCHFP SR). Jednání potvrdilo, že CACS je stále více vnímána jako spolehlivý partner chemického a potravinářského průmyslu a její členové soustavně pracují na zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Předzvěstí rozšíření poskytovaných služeb dále na východ byla účast představitelů společnosti DETOX, s.r.o., která uvádí do provozu čisticí stanici v Rimavské Sobotě.

Valná hromada rozhodla, že se CACS stane 22. členskou společností Transportního informačního a nehodového systému TRINS.

27. 2. 2015 - Vzor ECD 2015

V minulých letech byly v celé Evropě zaznamenány desítky pokusů o falšování ECD. Z tohoto důvodu se EFTCO rozhodlo vypracovat nový vzor dokumentu, který obsahuje nové bezpečnostní prvky a ECD by tak mělo být více a lépe chráněno proti padělání. Kopírování či jiný způsob padělání by mělo být snadno rozpoznatelné. Nový vzor ECD vydávají všichni členové CACS v Česku i na Slovensku od 1. 1. 2015. Aby byly všechny subjekty zapojené do přepravního řetězce s novými ochrannými prvky seznámeny, nechalo vedení CACS zpracovat informační leták, který obsahuje vše podstatné. Je určen nejen pro dopravce, ale zejména pro subjekty provádějící nakládku, před kterou je vyžadován certifikát o vyčištění. Leták si můžete prohlédnout a také stáhnout ZDE v tiskové kvalitě až do formátu A3. Doporučujeme vyvěsit tento leták na všech pracovištích pro všeobecnou informovanost o novém vzoru ECD.

19. 2. 2015 – CACS poprvé ve vedení EFTCO

Dne 19. 2. 2015 byl na volební valné hromadě Evropské federace čisticích stanic (EFTCO) zvolen Ing. David Pinka, předseda představenstva CACS, do pětičlenného vedení EFTCO.

Prezidentem Evropské federace čisticích stanic byl zvolen Karl–Josef Schürmann, předseda DVTI (německé asociace čisticích stanic), který ve funkci vystřídal Erwiga Seliaertse, předsedu CTC (belgické asociace čisticích stanic).

30. 10. 2014 – Pražské služby - ukončení činnosti čistící stanice

Na základě rozhodnutí vedení společnosti Pražské služby, a.s. oznamujeme, že k 31. 10. 2014 ukončí svoji činnost čisticí stanice na adrese Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 Vysočany. Zákazníci mohou využít služeb ostatních členů CACS.

Představenstvo CACS děkuje společnosti Pražské služby a zejména všem pracovníkům dlouhodobě poskytujícím kvalitní služby při čištění a vydávání ECD.

15. 10. 2014 – CACS a Responsible Care

Ve spolupráci společnosti FOSFA a CACS se v Břeclavi uskutečnilo setkání zájemců o práci v pracovní skupině Responsible Care. Setkání zaštítil jako odborný garant Ing. Radoslav Černý, lektor a hodnotitel SQAS, a zúčastnilo se ho 29 účastníků včetně zástupců dopravců chemikálií (LC SOKOTRANS a OMEGA Servis).

Na setkání byl projednáván také přechod na nové ECD, s lepšími ochrannými prvky, které budou všechny členské organizace vydávat od 1. 1. 2015. Tímto datem bude rovněž ukončena vydávání platnost stávajících ECD a zbytek předtisků stávajících ECD bude protokolárně znehodnocen.
Z diskuze vyplynuly i další náměty vedoucí ke zvýšení spokojenosti finálních zákazníků – výrobních společností: zavést standardy pro čištění výpustí, využívání kamer pro kontrolu čistoty vypouštěcího potrubí, nebo návrhy na rozšíření služeb o výměnu těsnění na klapce a provádění zkoušky těsnosti (kód T90).

Druhý den společného setkání ve Střelicích u Brna pokračovala diskuze a praktické ukázky na čisticí stanici společnosti Kovoprogress.
Zahájení činnosti pracovní skupiny Responsible Care, která pracuje pod vedením Jarušky Křížkové, místopředsedkyně představenstva CACS, přineslo řadu konkrétních námětů a otevřených témat pro další soustavné zkvalitňování poskytovaných služeb u všech členů CACS.
Atmosféra jednání je zachycena ve foto-prezentaci připravené Milanem Otajovičem zde...

8. 10. 2014 – UNIPETROL DOPRAVA a Responsible Care

UNIPETROL DOPRAVA obhájil podruhé právo užívat logo Responsible Care. Certifikát převzal Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti na Večeru s českou chemií, který byl věnován 20 letů Responsible Care v ČR a uskutečnil se v Národním technickém muzeu v Praze dne 25. září 2014.


Předání byla přítomna Jaruška Křížková, místopředsedkyně představenstva CACS, a Miroslav Štrop, místopředseda Dozorčí rady CACS. Odpolední konference na téma "Společenská odpovědnost a Responsible Care" se zúčastnila místopředsedkyně představenstva. Materiály naleznete zde...


David Pinka, předseda představenstva CACS má příspěvek v publikaci "20 let Responsible Care v ČR", která byla rovněž zveřejněna 25.9. 2014.

7. 10. 2014 – Instruktážní video EFTCO

Video je umístěno zde.

29. 7. 2014 – AWT ROSCO přivítalo bezpečnostní poradce

Výbor Asociace bezpečnostních poradců a znalců připravil na 17.6.2014 seminář spojený s exkurzí na téma "Čištění železničních cisteren". Tato akce se uskutečnila ve společnosti AWT ROSCO, a.s. Ostrava, v provozovně Nový Bohumín za aktivní spolupráce s vedením této organizace. Aktuálních informací o činnosti CACS není nikdy dost. Děkujeme. Článek zveřejněný i Informačním Bulletinu ABPZ č. 3/2014 přinášíme zde. Za povšimnutí stojí i příspěvek o přijatých opatřeních po nehodě cisternového vlaku v Kanadě

10. 7. 2014 – CACS opět na youtube

Na internetu opět naleznete video, kde jsou i aktivity CACS, zejména školení v Trnavě dne 2. 10. 2013. Jedná se o druhé video k projektu ChemLog T&T.

Video je umístěno zde.

3. 7. 2014 – Čištění cisteren v odborném časopise

Nebezpečný náklad ve svém třetím čísle 8. ročníku z června 2014 poprvé uvedl informace o čisticích stanicích v samostatné části na 6 stranách. Články najdete jako vždy v části Napsali o nás.

16. 5. 2014 – Objednávky čištění

V rámci zkvalitnění služeb organizací vydávajících po čištění ECD rozhodlo EFTCO o jednotné formě objednávky. Objednávky v češtině a slovenštině naleznete zde CZ / SK. Objednávky v dalších evropských jazycích jsou na adrese www.eftco.org.

Žádáme všechny členské organizace i jejich zákazníky, aby nový jednotný formulář využívali.

26. 3. 2014 – Osmá řádná valná hromada se konala v Bratislavě

Dne 27. února 2014 se uskutečnila valná hromada CACS poprvé na Slovensku. Spolupořadatelem osmé řádné valné hromady byla firma J&P TANK WASH, s.r.o., která provozuje čistící stanici v Bratislavě. Všichni účastníci valné hromady se zúčastnili připravené exkurze.

Jednání, kterého se zúčastnili zástupci 11 ze 13 členských organizací potvrdilo, že se CACS stává stále spolehlivějším partnerem chemického a potravinářského průmyslu. Na volební valné hromady byly na další tři roky zvoleny nové statutární orgány CACS: Představenstvo ve složení – David Pinka, předseda, Robert Barteczek, místopředseda a Jaruška Křížková, místopředsedkyně; Dozorčí rada ve složení – Gabriel Szenczi, předseda, Miroslav Štrop, místopředseda, a Miroslav Hlinka.

18. 12. 2013 Ročenka 2013

Ročenkou (k nahlédnutí zde...) Milana Otajoviče, který důsledně dokumentuje na těchto stránkách činnost CACS od jejího vzniku v roce 2006, si připomínáme další úspěšný rok činnosti CACS.

Všem členům a přátelům CACS, uživatelům jejich služeb i návštěvníkům těchto stránek přejeme, aby rok 2014 byl minimálně stejně úspěšný.

13. – 14. 11. 2013 Konference SpeedCHAIN

Pod věží Břevnovského kláštera (založeného v roce 993) se ve dnech 13. a 14. listopadu 2013 uskutečnil již osmý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN.

Organizátorem byla společnost RELIANT GROUP a hlavní motto letošního ročníku znělo: LOGISTIKA – KATALYZÁTOR ZMĚN. Více o průběhu celé konference se dozvíte z prezentace.

23. – 25. 10. 2013 – CACS a Responsible Care

Ve dnech 23. – 25. 10. 2013 proběhla v Praze 14. mezinárodní konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii zaměřená na kvalitu a bezpečnost. 20 let Responsible Care ve střední a východní Evropě si v Praze připomenulo téměř 70 účastníků, z toho 15 z Chorvatska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Ruska a Slovenska. Přípravu konference podpořila i Evropská federace chemického průmyslu (Cefic). Česká asociace čistících stanic se na průběhu významné akce podílela tímto způsobem:

Náladu mezi účastníky konference zachytil Milan Otajovič, k nahlédnutí zde.

9. 10. 2013 – Kulatý stůl SCHP ČR

U kulatého stolu, který pořádal SCHP ČR dne 9. 10. 2013 v Brně, nechyběli ani zástupci CACS. Program byl zahájen výročním hodnocením Transportního a informačního nehodového systému (TRINS), dále byli účastníci seznámeni s přípravou pilotního projektu ChemLog T&T. Panelová diskuse přinesla mnohé zajímavé příspěvky, jeden z nich s názvem "Nebezpečí zaplynovaných kontejnerů pro složky IZS" si v plném znění můžete přečíst zde..

Nechyběla ani praktická část, ve které zájemci prožili pocity v převráceném automobilu nebo mohli vidět praktickou ukázku systému automatického tísňového volání E-CALL (emergency call). Obrázky z celého průběhu akce jsou umístěny zde..

2. 10. 2013 – Školení v Trnavě

I přes nutnost cestovat nemalou vzdálenost přijel do Trnavy neobvykle velký počet zájemců o školení Aplikace ISO norem do každodenní práce. Těžko říct, co více přilákalo účastníky, jestli to byla zvědavost a zájem vidět nejmodernější čističku cisteren v bývalém východním bloku nebo tradičně vysoká úroveň přednášek lektora a hodnotitele SQAS, Radoslava Černého. Faktem zůstane, že v zasedací místnosti jednoho z nejmladších členů CACS, společnosti PAWTRANS Slovakia s.r.o. zasedlo (jak je patrno z prezenční listiny) celkem 25 osob. Nechyběli mezi nimi ani zástupci chemického průmyslu (Fosfa, Duslo, Detox), tj. společnosti, které využívají služeb nabízených dopravci čistících své cisterny u členů CACS.

Právě Marta Kouřílková z Fosfy seznámila přítomné s postupem kontroly čistoty cisteren před nakládkou, při které obsluha před zahájením plnění zaznamenává průběh a výsledek kontroly do checklistu.

Vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků nelze označit jinak než za oboustranně přínosnou. Nutno zmínit i skutečnost, že školení se zúčastnili i představitelé obou národních svazů chemického průmyslu – slovenský ZCHFP SR zastupoval Jaroslav Čermák, SCHP ČR Ladislav Špaček. Fotozpravodaj z průběhu školení i z tradiční exkurze do prostor určených k čištění si prolistujte zde.

1. 10. 2013 - ChemLog T&T v Bratislavě

Nástupcem projektu ChemLog, který se zabýval logistikou chemikálií ve střední a východní Evropě v letech 2008 – 2012, je projekt zaměřený na monitorování přeprav chemikálií v regionu. Příprava pilotních projektů vyvrcholila na zasedání pracovní skupiny v Bratislavě (foto zde).

Tyto projekty jsou realizovány s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu CENTRALE EUROPE a zapojeno do realizace je 15 partnerů z Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a České republiky.

Na dalších odborných akcích zaměřených na přípravu pilotního projektu (9. 10. v Brně a 23. 10. v Praze) bude jistě nalezena i odpověď na otázku: Budou sledovány i prázdné, ale nevyčištěné cisterny? Odpověď se dozvíte již 13. listopadu 2013 v Praze na Regionálním setkání ChemLog T&T, který bude již tradičně součástí největší logistické konference SpeedCHAIN 2013. Volné vstupenky získáte u tajemníka CACS.

26. 9. 2013 - Používáme logo Responsible Care

Dne 26. 9. 2013 byla Česká asociace čisticích stanic zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a získala tím právo užívat logo Responsible Care. Ocenění převzal Miroslav Štrop, předseda dozorčí rady CACS. Podrobnější informace přineseme v nejbližších dnech a naleznete je již i na titulní stránce www.cacs.cz pod logem Responsible Care.

Responsible Care Používáme logo Responsible Care

12. 9. 2013 - Kolem cisteren vždy BEZPEČNĚ!

V letošním roce vstupujeme do 20. roku realizace Responsible Care v České republice. Rok 2013 je však bohatý i na smrtelná neštěstí spojená s provozem cisteren pro přepravu chemických látek. Ale ani potravinářský průmysl není zcela bez rizik: viz zpráva o nehodě ZDE.

Připomeňme si proto nejen požár vlaku s nebezpečnými věcmi u amerického města Maryland - fotogalerie zde, nebo vykolejení ropného (proti ujetí nezajištěného) vlaku v kanadské provincii Quebec, kdy při následném požáru zahynulo 13 lidí, viz zpráva o nehodě ZDE.

Dva pracovníci v Moersu, další dva v Nižném Novgorodu zahynuli při čištění cisteren, příčinou byl nedostatek kyslíku – cisterny obsahovaly dusík. Evidujeme taky pád pracovníka z cisterny v ČR. Diskuze se členy SCHP ČR, CACS a ABPZ i s dalšími partnery projektu ChemLog T&T vyústily v přípravu letáku (ke stažení ZDE), který si můžete vytisknout (formát A3 barevně výhodou) a vyvěsit na všech pracovištích, kde se pracuje s cisternami. Myslete na svoji bezpečnost. Ladislav Špaček a Milan Otajovič

2. 9. 2013 - Změna sídla CACS

Od 1. září 2013 sídlí Česká asociace čisticích stanic na adrese Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9.
Základní kontakt pro komunikaci elektronickou - ladislav.spacek@cacs.cz a telefon +420 739 063 080 se nemění.

14. 8. 2013 - Seznam partnerů Responsible Care

Sokolov, zde se dne 13. 8. 2013 konalo ověření výsledků samohodnocení CACS, které provedl Ing. Miroslav Wittner, ověřovatel hodnotící skupiny Výboru HSE SCHP ČR, za účasti jednatelky společnosti GS SOKOTRANS, bezpečnostního poradce a tajemníka CACS. Ověřovatel ocenil práci CACS a doporučil CACS k zápisu do Seznamu partnerů Responsible Care včetně práva k užívání loga Responsible Care.
Zprávu ověřovatele a souhrn hodnocení výsledků naleznete zde:
- zpráva ověřovatele

- souhrn hodnocení výsledků

Veřejné obhajoby proběhnou dne 5. 9. 2013 ve společnosti Linde Gas – pozvánka.

12. 8. 2013 - Evropo děkujeme

Téměř poloviční dobu existence CACS provázela realizace projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. O výsledcích projektu se dočtete více v souhrnu. Připomeňme si zpětně i publicitu projektu.

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, že umožnilo prostřednictvím odborných sdružení proškolit i pracovníky malých a středních podniků, které by jinak na podporu ESF dosáhly jen velmi obtížně, ale spíš vůbec ne. Těšíme se, že obdobný přístup zvolí i v období od roku 2014.

8. 8. 2013 - Zkoušky těsnosti cisteren

Článek Milana Otajoviče přináší náměty pro zkoušky těsnosti cisteren. Pozornost by mu měli věnovat nejen čisticí stanice, ale i výrobci, distributoři a dopravci chemikálií.

Celý článek naleznete zde.

1. 7. 2013 - 20 let Responsible Care v ČR

CACS se přihlásila k plnění principů RC již na své ustavující valné hromadě v roce 2006.V letošním roce představenstvo CACS rozhodlo, že podá žádost o zapsání do Seznamu partnerů Responsible Care. Základní dokumenty, které byly předloženy naleznete zde:
- Zpráva o Udržitelném rozvoji CACS 2013
- CACS 2012 - samohodnocení
- Žádost o zapsání do seznamu partnerů RC

Podrobnější informace o činnosti společnosti a jejich členských organizací naleznete na www.cacs.cz.
Své náměty a připomínky, prosím, směrujte na adresu ladislav.spacek@cacs.cz. Za vaše názory předem děkujeme.

27. 6. 2013 - Nový člen na obzoru

Společnost SLOV-VAGON, a.s., provozující čističku ve Strážském (SK) požádala o přijetí do CACS. Přihláška zde. V souladu se závěry poslední valné hromady CACS byl společně stanoven harmonogram prací – hodnocení SQAS, přijetí za člena a vydávání ECD. Obě strany se dohodly, že nejzazším termínem pro zahájení vydávání ECD je prosinec 2013.

CACS vítá skutečnost, že se evropské standardy šíří na východ a bude se společností SLOV-VAGON po celou dobu úzce spolupracovat.

19. 6. 2013 - ChemLog T&T na youtube

Video umístěné zde mimo jiné poukazuje na spolupráci CACS s ostatními partnery projektu ChemLog T&T, jehož výsledky projektu by měly přispět ke zlepšení intermodální dopravy, rozvoji terminálů pro intermodální dopravu, zlepšení dopravní infrastruktury podél PEC, zlepšení dopravy po vnitrozemských vodních cestách, vývoji celoevropské plynovodní sítě, zlepšení chemické logistiky z EU do Ruska, zlepšení koordinace Pan-evropských projektů v oblasti infrastruktury, rozvoji inovativních modelů financování, zlepšení organizace multimodální dopravy, harmonizaci norem, zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti chemické dopravy, implementaci řešení mimořádných událostí a krizových systémů a k posílení spolupráce jednotlivých států zapojených do tohoto projektu.

Video je umístěno zde.

10. 6. 2013 - Transport & Logistic Mnichov 2013

Jako před dvěma lety, tak i na tomto ročníku mezinárodního veletrhu Transport & Logistic v Mnichově, nám umožnil umístit náš roll-up ve svém stánku dopravce LC Sokotrans, a.s., využívající čištění cisteren a cisternových kontejnerů u téměř všech členů CACS. Naše propagace samozřejmě nebyla v rozsahu, který bylo možné vidět u německé asociace DVTI, mající na veletrhu svůj samostatný stánek, ale všichni z LC Net stejně vstřícně jako Karl-Joe Schuermann, dokázali návštěvníkům osvětlit význam a cíle naši asociace. Že bylo celkově i na letošním ročníku mnohé k vidění a to v prostředí, kde se prezentuje každý, kdo v oboru něco znamená, je k posouzení v galerii.

Transport & Logistic Mnichov 2013 Transport & Logistic Mnichov 2013 Transport & Logistic Mnichov 2013 Transport & Logistic Mnichov 2013 Transport & Logistic Mnichov 2013 Transport & Logistic Mnichov 2013

18. 4. 2013 – EFTCO avizuje významnou změnu

S ohledem na počet smrtelných úrazů zejména při čištění projedná EFTCO na nejbližším zasedání CEFIC způsob označení, tj. změnu, jak upozornit na přítomnost a nebezpečí dusíku v cisternách. Více v článku zde… Celý bulletin Asociace bezpečnostních poradců a znalců, která v těchto dnech slaví 10 let své činnosti, naleznete v sekci "Napsali o nás". Bulletin ABPZ informuje své členy tentokrát zejména o aktivitách CACS.

10. 4. 2013 - Projekt vzdělávání kráčí do cíle

Poslední z řady školení na téma Aplikace ISO norem do každodenní práce III se konalo dne 9. 4. 2013, potřebné a příjemné zázemí účastníkům poskytly Pražské služby a.s. Příležitost zúčastnit se školení tentokrát využily téměř všechny členské organizace do projektu zapojené. V rámci polední přestávky nechyběla ani tradiční prohlídka čisticí stanice, přítomným se k jejich maximální spokojenosti věnoval její vedoucí Jaroslav Bureš. Atmosféra celého průběhu dne je zachycena v příloze.

21. 3. 2013 - ISO normy III ve Střelicích u Brna

Ani sněhová kalamita v tuto roční dobu již nečekaná neodradila zástupce všech členů CACS z východu ČR aby zamířili 19. 3. 2013 do Střelic u Brna, kde se konalo další školení v rámci projektu vzdělávání. Lektor Radoslav Černý i tentokrát čelil řadě dotazů, které zazněly v rámci přednášky a diskusí nad jednotlivými tématy. O bezpečném čištění cisteren se samozřejmě hovořilo i v průběhu prohlídky čisticí stanice Kovoprogress (spolupořadatel školení), kde přítomné s provozem vstřícně a podrobně seznámil její vedoucí Rostislav Záruba. Průběh celé akce v obrázcích naleznete zde.

11. 3. 2013 – Sedmá valná hromada se konala v Kralupech nad Vltavou

Ve dnech 7. a 8. března 2013 prožili představitelé členských společností CACS v Kralupech dva perné pracovní dny.

Při přípravě valné hromady bylo využito synergie s realizací posledního kurzu angličtiny projektu "Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic" podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a závěrečného kulatého stolu projektu, v rámci kterého zbývá proškolit již pouze 6 závěrečných kurzů.
Spolupořadatelem sedmé valné hromady CACS byla společnost RYKO a.s., která měla možnost předvést ukázku čištění železniční cisterny i související provozy s ostatními činnostmi. I při exkurzi si účastníci ověřili schopnosti komunikovat v angličtině.

Nahlédnout do školící a jednací místnosti můžete v obrazové příloze. Průběh exkurze je zdokumentován v tomto souboru.
Jednání potvrdilo, že se CACS stává stále spolehlivějším partnerem chemického a potravinářského průmyslu.

19. 2. 2013 - Aplikace ISO norem do každodenní práce III v Litvínově

Projekt Efektivního vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic vstoupil do své závěrečné fáze, série posledních školení byla zahájena 15.2.2013 v Litvínově.

Proběhnuvší školení na téma Aplikace ISO norem do každodenní práce III tradičně lektoroval Radoslav Černý, hodnotitel SQAS. Pozvání do školící místnosti Unipetrol Doprava v Litvínově přijali tentokrát hosté z čisticí stanice Aqua Truck, kteří se aktivně zapojili do školení. Toho se zúčastnili za UNIDO i pracovníci provádějící revize železničních cisteren, tj. ti, kteří vstupují denně několikrát do cisteren za účelem provedení oprav a inspekčních činností, nejen proto se o tématech spojených s bezpečným vstupem do cisteren mluvilo dlouze a otevřeně. K užitečné výměně zkušeností přispěla po ukončení školení i exkurze do prostor čisticí stanice, kde přítomné ochotně seznámil s provozem jeho vedoucí Tomáš Holec. Průběh v obrazové příloze zde.

12. 12. 2012 - byl v Kralupech nad Vltavou vystaven první ECD

Do nabídky mnoha certifikovaných služeb RYKO a.s. (opravy, revize, zkoušky, údržba a modernizace železničních vozů…) přibylo dne
12. 12. 2012 ve 12 hodin a 12 minut čištění železničních cisteren, automobilových cisteren a cisternových kontejnerů na automobilovém i železničním podvozku, po kterém je vystaven Jednotný evropský dokument.

Společnost RYKO a.s. tak na svém na pracovišti v Kralupech n/Vlt. po úspěšném hodnocení SQAS zajišťuje komplexní servis, kdy zákazník nemusí řešit otázku vyčištění cisterny před předáním do opravy či revize, samozřejmostí je ale i samostatné čištění při použití cisterny před nakládkou jiného produktu.

Příloha obsahuje podanou ruku ke gratulaci jak k dosaženému výsledku v hodnocení SQAS, tak i k samotnému vydání prvního ECD.

12. 11. 2012 - Praha srdcem logistické Evropy

Podle legendy se v Břevnovském kláštěře lidé setkávají déle než 1000 let. Mezi tato setkání se do historie letos zařadila i mezinárodní logistická konference SpeedChain, která se konala ve dnech 7. a 8. listopadu 2012. Pozvání přijali domácí i světové osobnosti aby ve svých přednáškách oslovili maximálně možným způsobem přítomné účastníky. Nebylo toho k vidění a slyšení málo, neboť hlavní téma Priority moderní logistiky mělo natolik široký rozměr, že obsáhlo politické, ekonomické, ekologické i bezpečnostní názory související se vším, co k moderní logistice nezbytně patří.

Zaujaly nejen přednášky, ale na volné ploše i praktická ukázka manipulací s obaly obsahujícími nebezpečné látky, na kterou navazovala volně panelová diskuse.

V rámci sekce A se konala i první mezinárodní konference projektu ChemLog T&T. Mezi spíkry patřil i prezident EFTCO a předseda DVTI, K.-J. (Joe) Schuermann s prezentací na téma Evropské standardy ve střední a východní Evropě.

18. slavnostní večer V.I.P. Logistic Rendezvous přinesl ve svém průběhu jeden historický okamžik, který nelze nezmínit. Ocenění GRYF 2012 Supply Chain Award (logistická osobnost roku 2012) převzal Václav Živec, mimo všechny jeho životní profese a funkce i jeden ze zakladatelů CACS - gratulujeme!!!
Štěstí při losování tomboly se usmálo na předsedu i místopředsedu CACS.

Atmosféra celého SpeedChain 2012 k nahlédnutí zde.

Již v průběhu konference proběhlo jednání představenstva a členů dozorčí rady CACS s prezidentem EFTCO tentokráte skutečně u kulatého stolu. V hotelu Pawlovnia pak projednány byly zejména otázky spojené s vyplňováním elektronické verze ECD tak, aby bylo možné kdekoliv a kdykoliv reálném čase ověřit veškeré údaje související s čištěním vozové jednotky. Foto z návštěvy Joea v Praze zde.

15. 10. 2012 – Pod Svatým kopečkem se vyučovala angličtina

Hlavním tématem školení v Olomouci ve dnech 13. a 14. 10. 2012 byla "Efektivní telefonická komunikace v AJ" a v prostředí čisticích stanic je to především řešení otázek spojených s vlastnostmi látky, kterou dopravce vyžaduje vyčistit. Jako učební pomůcky byly použity bezpečnostní listy, které obsahují odbornou terminologii a jsou v souladu s požadavky SQAS základním dokumentem pro stanovení správného a bezpečného postupu čištění.

Efektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJ

12. 10. 2012 – Říjnové vydání časopisu Nebezpečný náklad

Článek se poohlíží za školením, které se konalo v polovině září v Koutech u Ledče nad Sázavou. Jak jsme se všichni uvědomili následně, téma "Ochrana proti výbuchu" bylo zvoleno nadčasově s ohledem na rozsáhlý požár v čisticí stanici v Debici, o kterém informovala Polská asociace čisticích stanic.

Účastníci školení a realizační tým rovněž využili společného setkání, aby usedli ke kulatému stolu k doladění not pro poslední fázi realizace projektu Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů CACS. Pozornost byla věnována zejména harmonogramu školení tak, aby byl celý projekt realizován včas a v plně naplánovaném rozsahu.

Bdělému čtenáři jistě neuniklo, že na datum zveřejnění tohoto příspěvku připadá šesté výročí od dne 12. 10. 2006, kdy se konala v Litvínově ustavující valná hromada CACS. Začínáme tak sedmý rok své oficiální existence a spolupráce v oblasti kvalitního čištění cisteren. Čištění, po kterém je vystaven Jednotný evropský atest (ECD) v souladu s Direktivou EFTCO.

8. 10. 2012 – Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl

Pod tímto názvem se dne 2. 10. 2012 uskutečnila v Praze odborná konference, kterou připravily společnosti Intertek Moody, Pražské služby, Potravinářská komora a Česká asociace čisticích stanic. Konference se zúčastnilo více než 30 představitelů organizací s hodnocením SQAS a to jak dopravců, tak čisticích stanic, poskytujících své služby potravinářskému a krmivářskému průmyslu. Setkání bylo dopoledne doplněno návštěvou čisticí stanice Pražských služeb, nositele ceny EKOOSKAR 2011.

Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmyslČisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmyslČisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl
Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl

Návštěva čističky nastolila pracovní atmosféru a konkrétní diskuze probíhala do pozdního odpoledne. S názorem, že obdobná setkání by se měla uskutečňovat pravidelně se plně ztotožnili i zástupci společností Plzeňský Prazdroj a PEPSICO CZ, které jako jediné z řad výrobců potravin přijali pozvání a konference se zúčastnili.

Přednášku Davida Pinky, předsedy představenstva CACS, naleznete zde.
Nabídku služeb čištění členů CACS naleznete na www.cacs.cz.

24. 9. 2012 – Den chemie v NTM

U příležitosti 20 let Svazu chemického průmyslu ČR se dne 20. září 2012 v Národním technickém muzeu uskutečnil Den chemie. V rámci Dne chemie se uskutečnilo i regionální setkání klíčových hráčů projektu ChemLog. S atmosférou setkání se můžete seznámit zde, s vystoupením předsedy představenstva CACS zde. Více informací naleznou zájemci pod bannerem ChemLog na www.schp.cz.

20. 7. 2012 – Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl

Pod tímto názvem se dne 2. října 2012 uskuteční v Praze konference. Pozvánku naleznete zde.

13. 6. 2012 – Změna členské základny

Představenstvo CACS na svém zasedání dne 24. 5. 2012 v Břeclavi rozhodlo o přijetí společnosti Aqua Truck spol. s r. o. za nového člena CACS. Společnost převzala provoz čističky v Nupakách. Současně oznamujeme, že členství ukončila společnost AQUATRUCK – Karel Nedorost, s.r.o. Nové kontakty naleznete v seznamu členských organizací a v nabídce služeb.

2. 6. 2012 – Setkání klíčových hráčů ve slovenské Šoporni

Regionální setkání představitelů chemického průmyslu, distributorů chemických látek, přepravců a organizátorů kombinované přepravy připravené ZCHFP SR a SCHP ČR se uskutečnilo ve dnech 29. a 30. května ve slovenské Šoporni a mezi účastníky nechyběli ani zástupci CACS zde. Součástí setkání byla i prohlídka terminálu v Dunajské Stredě zde.

Prezentace všech přednášejících jsou umístěny na webu www.schp.cz.

29. 5. 2012 – Školení zaměstnanců členů CACS ve Fosfě

Fosfa, a.s., Břeclav a Momentive Specialty Chemicals, a.s., Sokolov jsou první dvě firmy v ČR, které své produkty expedují pouze v cisternách, které k nakládce přistaví s Jednotným evropským atestem o vyčištění – ECD. Ten je zárukou, že vyčištění cisterny proběhlo dle evropských standardů. Proto se ve dnech 24. a 25. 2012 další školení v rámci projektu Efektivní vzdělávání a zvyšováni adaptability zaměstnanců členů CACS uskutečnilo v Břeclavi a mělo tentokrát přidanou hodnotu. Téma Aplikace ISO norem do každodenní práce bylo v odpoledních hodinách doplněno praktickou ukázkou přebírání cisteren před jejich plněním.

Rozsah a způsob kontroly čistoty cisteren před nakládkou odpovídá vysoké kvalitě kyseliny fosforečné, kterou Fosfa expeduje svým zákazníkům, jejímu následnému zpracování v potravinářském průmyslu a proto neakceptuje jiný certifikát o vyčištění než ECD. Jsou odebírány kontrolní stěry a výsledek všech kontrol je zaznamenán do kontrolního check-listu. Dopravce je povinen přistavit plně vyhovující cisternu a jakýkoliv nedostatek je důvodem k odmítnutí nakládky. V případě zjištěných nečistot je vozidlo odesíláno na přečištění, nejčastěji ve Střelicích u Brna. Z jednání vyplynula řada dalších námětů pro další prohloubení spolupráce.

Při exkurzi po areálu bylo zřejmé, že se nejedná o přehnanou nadsázku, když účastníci školení považovali břeclavskou chemičku za botanickou zahradu, protože nejen kvalitě produktů, ale i ochraně životního prostředí a ekologii je věnována v tomto podniku maximální péče. Pár fotek z celé akce naleznete v prezentaci.

23. 4. 2012 - Valná hromada ABPZ

Asi čtvrtou otázku v pořadí, kterou pokládá hodnotitel při hodnocení SQAS je, zda-li certifikovaná čisticí stanice jmenovala poradce v oblasti nebezpečného zboží (DGSA) ve shodě se zákonnými požadavky… Více informací o Valné hromadě ABPZ zde.

23. 4. 2012 – Školení v Olomouci

Pohled do přiloženého souboru zde vás přesvědčí, že na víkendovém školení (21. – 22. 4. 2012) v Olomouci na téma Jak úspěšně prezentovat v AJ, nechybělo maximální soustředění, velká pozornost, pečlivé poznámky a ani úsměv.

19.3.2012 – Šestá řádná valná hromada CACS

Setkání vrcholných představitelů všech členů CACS, které mělo vícero důvodů a významů, se konalo ve dnech 15. a 16. března v Třanovicích. Pořadatelem v pořadí již šesté valné hromady byla společnost SPETRA CZ, za skvělou organizaci a pohostinnost jí patřilo při loučení vřelé poděkování.

Zúčastnění den první zahájili školením na téma Etiketa, společenské chování, které proběhlo v rámci realizace projektu Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic. Odpočinek od "školních lavic" přinesla exkurze na čisticí stanici, kde přítomné seznámil s celým provozem jednatel společnosti ing. Robert Barteczek.

Dalším bodem programu byl kulatý stůl, v rámci kterého byl zhodnocen dosavadní průběh realizace projektu. Realizační tým v čele s manažerem projektu ing. Ladislavem Špačkem seznámil přítomné s plánem činnosti na další období a se všemi aspekty, které je při realizaci nutné dodržovat. S klady a postřehy, které by měly vést ke zlepšení, se obeznámily vzájemně obě strany: jednatelé/ředitelé společností i realizační tým.

Účastníky valné hromady uvítal a jednání zahájil předseda představenstva ing. David Pinka. Po schválení jednacího řádu a celého programu byly postupně zahrnuty do usnesení jednotlivé části: Zpráva o činnosti v roce 2011, Zpráva dozorčí rady přednesená Miroslavem Štropem, Cíle a úkoly na rok 2012, Rozpočet a pravidla pro výpočet a úhradu členských příspěvků. Prostor na zpětnou vazbu směrem k představenstvu dostali jednotlivě představitelé všech členských organizací tak, aby mohly být v maximální míře zohledněny jejich představy vedoucí k posílení image v odvětvích, kterých se jejich podnikání dotýká: nejen služby dopravcům, ale i celé produkce a přeprav potravinářských látek, krmiv a v největší míře samozřejmě chemického průmyslu.

Není potřeba dodávat, že tato témata byla slyšet ještě dlouho po skončení valné hromady…

Setkání bylo ukončeno druhým školícím dnem, tentokráte byla obsahem školení Efektivní telefonická komunikace. Za zmínku jistě stojí i fakt, že cestu mezi realizační tým si našli i zástupci školící organizace TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. aby společně projednali další postup při realizaci projektu vzdělávání.

Vdechnout atmosféru dvou jarních dnů strávených v Třanovicích lze v následující prezentaci.

29.2.2012 – Dva roky projektu a zvyšování konkurenceschopnosti

Čtěte více v článku časopisu Nebezpečný náklad.

3.1.2012 – 1. kalendář CACS

Klientům členů CACS, spolupracujícím organizacím i všem návštěvníkům www.cacs.cz přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví do roku 2012, ve kterém poskytuje služby evropského standard již 12 čisticích stanic. Jako poděkování zde dáváme k volnému použití
1. nástěnný kalendář CACS.

14.11.2011 ISO normy v Sokolově

V sobotu 12. listopadu 2011 se v Sokolově, v zasedací místnosti společnosti MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS a.s. uskutečnilo další školení s názvem "Aplikace ISO norem do každodenní práce". Poprvé jsme si dovolili pozvat nejen všechny pracovníky "domácí" čisticí stanice GS SOKOTRANS, která vydala 1. ECD v České republice a zástupce dalších čisticích stanic zařazených do projektu, ale i největší odběratele služeb této čisticí stanice. V rámci školení proběhla i otevřená výměna názorů, která byla užitečná pro všechny. Byl to symbolický start do 3. roku projektu vzdělávání podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V roce 2012 chceme obdobná setkání uskutečnit na všech čisticích stanicích, které jsou do projektu zapojeny. Samozřejmě na nich rádi přivítáme i zástupce těch, pro které jsou jejich služby evropského standardu určeny. Přesné termíny jednotlivých setkání se zájemci mohou dovědět u vedoucího čisticí stanice, kterou nejvíc využívají, nebo na adresách ladislav.spacek@cacs.cz a milan.otajovic@cacs.cz.

Fotodokumentace

6.11.2011 – 5 let CACS – 5 years of CACS

5 let od založení CACS jsme si připomenuli ve dnech 2. – 4. listopadu 2011 v Praze společně s odběrateli služeb čisticích stanic a širší odbornou veřejností. V Břevnovském klášteře se konala ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 Mezinárodní logistická konference SpeedChain 2011, která je největší svého druhu ve střední a východní Evropě.

Generálním partnerem letošního, v pořadí již 17. ročníku této konference byla společnost ADWANCED WORLD TRANSPORT, mateřská firma jednoho z členů CACS, AWT ROSCO. Vdechnout atmosféru setkání mnoha významných osob z oblasti logistiky můžete zde. Z fotografií je zřejmé, že v odpoledním programu v sekci A, věnované tématu "Kombinovaná doprava jako východisko: komplexní možnosti středoevropského regionu kontinentálních kombinovaných přeprav", příležitost prezentovat svoji činnost využila i CACS, když význam, smysl a cíle ve své prezentaci zde vyjádřil předseda představenstva David Pinka.

Ve dnech 3. a 4. 11. 2011 se konalo další z řady školení, které bylo určeno manažerům členských společností v rámci projektu "Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic". Témata školení jsou uvedeny zde. Manažeři u kulatého stolu rovněž vyhodnotili i dosavadní průběh školení a domluvili se na postupu spolupráce v závěrečném roce realizace projektu podporovaného Evropským sociálním fondem. Svého setkání využili i k tomu, aby si připomněli přípravné práce spojené se založením asociace a zároveň bylo po 5 letech činnosti i co bilancovat. Dospělo se společně k závěru, že mnozí si za svůj podíl odvedené práce zaslouží poděkování, více zde.

Zasloužený potlesk ještě jednou získali zástupci členských společností, které činnost CACS v Mezinárodním roce chemie nevýrazněji svoji dobrou prací propagovaly. Zástupci Pražských služeb a.s. přišli s EKOOSKAREM. Toto významné ekologické ocenění získala společnost v rámci 3. ročníku soutěže E.ON Energy Global Award ČR 2011, v kategorii "Voda". Zaměstnanci společnosti UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. sklidili potlesk za to, že se společnost stala prvním členem CACS, který získal právo užívat logo Responsible Care. Atmosféra celého večera, věnovaného pátému výročí CACS je zachycena zde.

6.11.2011 - NEBEZPEČNÝ NÁKLAD a CACS

V Mezinárodním roce chemie 2011 vychází již pátý rok odborný časopis NEBEZPEČNÝ NÁKLAD a 5 let od svého vzniku si připomíná i CACS. Spolupráce se po celou dobu úspěšně rozvíjí a NEBEZPEČNÝ NÁKLAD je i partnerem projektu CZ.1.04/1.1.06/33.00010 s názvem "Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic", který je od prosince roku 2009 realizován s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. V nejnovějším čísle časopisu naleznete i více informací o společnosti KOVOPROGRESS. Více informací zde.

19.10.2011 - Speed Chain pozvánka a hádanka

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 se uskuteční již 6. ročník největší logistické konference ve střední a východní Evropě - SpeedChain. Počtvrté bude vyhlášena logistická osobnost roku.

Víte kdo toto ocenění dostal jako první??? Byl to jednatel členské organizace CACS. A kdo to byl? Odpověď naleznete zde.

Dodatečně gratulujeme.

17.10.2011 - ChemLog a AWT

13. a 14. října 2011 se v Ostravě a v Bohumíně uskutečnilo závěrečné regionální setkání klíčových hráčů připravené SCHP ČR a společností ADVANCED WORLD TRANSPORT. Setkání bylo orientováno na další rozvoj kombinovaných přeprav a zúčastnilo se ho 25 odborníků, kteří projednali závěry varšavské konference ChemLog a postupy při jejich realizaci. Pro účastníky setkání byla připravena exkurze na terminál Paskov a do čisticí stanice jednoho z členů CACS v Novém Bohumíně. S provozem přítomné seznámil provozní ředitel AWT ROSCO a člen představenstva CACS Jan Rechtoris. Do diskuse se zapojili i účastníci školení "Udržitelnost a změna systémů řízení".

Atmosféra celého setkání zde.

Více informací zde: http://www.awt.eu/novinky/odbornici-na-chemii-navsitvili-provozy-skupiny-awt--id:180/

10.10.2011 - Dvě školení v Třanovicích

Ve dnech 7. a 8. 10.2011 se uskutečnily na učebně v areálu společnosti SPETRA další dvě školení. Na tom prvním oslovila vesměs dámský kolektiv paní lektorka Houthoofdtová a dle ohlasů účastnic bylo téma "Jak motivovat zaměstnance II" rozhodně zajímavé a přínosné.

Druhé školení (zachycené na fotografiích níže) bylo věnováno Aplikaci ISO norem do každodenní práce. Lektora pana Černého není potřeba členům CACS nějak opakovaně představovat a vysoká kvalita jeho školení je všeobecně známá. Nejinak tomu bylo i tentokrát, když mnozí odjížděli ze získanými poznatky nejen ze školení, ale i ze vzájemné diskuse a po výměně zkušeností.

Dvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v Třanovicích

27. 9. 2011 - "ChemLog a generální výrobková strategie" – 22. 9. 2011, Praha

Konference na téma "ChemLog a globální výrobková strategie" se konala dne 22. 9. 2011 v Praze, zúčastnilo se jí téměř 80 odborníků z členských organizací SCHP ČR a státní správy. Nechyběli ani zástupci CACS, kteří připomenuli 5 let asociace.

CACS bylo na konferenci ChemLog "vidět a slyšet"CACS bylo na konferenci ChemLog "vidět a slyšet"CACS bylo na konferenci ChemLog "vidět a slyšet"

Zde přinášíme přednášku předsedy představenstva CACS a vystoupení zástupce společnosti UNIPETROL DOPRAVA, který převzal oprávnění používat logo Responsible Care:

5 let CACS (PDF)    |    Čistící stanice cisteren Litvínov (PDF)

Fotodokumentaci konference, naleznete zde. Kompletní materiály naleznete na www.schp.cz.

23. 9. 2011 - UNIPETROL DOPRAVA a RESPONSIBLE CARE

Včera na "Galavečeru s českou chemií" obdržel osvědčení o právu užívat logo Responsible Care první člen CACS.

GRATULUJEME.

CACS se hlásí k plnění principů Responsible Care od svého vzniku. 10 členů prošlo úspěšně hodnocením SQAS a vydává ECD. Z členských organizací se k plnění principů Responsible Care přihlásili individuálně ještě představitelé společností AQUATRUCK, AWT ROSCO a PRAŽSKÉ SLUŽBY.

21. 9. 2011 - ChemLog - čističky 2

Dne 13. 9. 2011 se v italské Novaře uskutečnil již druhý seminář projektu ChemLog k problematice čisticích. Jednání se zúčastnili i představitelé CACS David Pinka a Robert Barteczek.

ChemLog NovaraChemLog Novara

Přednášky naleznete zde:
1 Marcello Miani, I
2 Ladislav Špaček a David Pinka, CZ
3 Jaro Čermák, SK
4 Martha Hampl, HU
5 Marco Polo, I

12. 9. 2011 - Osobnost mistra – Vedoucí směny

Uvedená témata byla obsahem dvoudenního školení v malebném prostředí Vysočiny, konkrétněji v Koutech u Ledče nad Sázavou. Přítomnost téměř všech zástupců členů CACS byla využita rovněž k uspořádání kulatého stolu, kde koordinátor akcí Petr Špaček seznámil účastníky s dosavadním průběhem projektu, s monitorovacími indikátory a jejich plněním. S kontaktními osobami členů byl rovněž upřesněn harmonogram na 2. pololetí letošního roku tak, aby termíny školení maximálně vyhovovaly do projektu zapojeným organizacím. Jen nepřízeň počasí neumožnila prozkoumat hlouběji okolní lesy a přesvědčit se tak více, že v této lokalitě skutečně houby rostou hojně.

Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny

5.9.2011 – Využití řeky Labe pro dopravu chemických látek

Česko-německý seminář na téma "Využití řeky Labe pro dopravu chemických látek" se konal 31.8.2011 na zámku Děčín. Po jednání klíčových hráčů ve slovenské Šoporni, které bylo věnováno čisticím stanicím a setkání na východní hranici EU věnovanému koridoru V, jednalo se o další akci uspořádanou v rámci projektu ChemLog, zabývajícího se spoluprací ve střední a východní Evropě v rámci logistiky chemických látek. Tentokráte byly prezentovány výsledky dosavadních studií na téma splavnosti Labe, nechyběl ani pohled na problematiku od představitelů Ústeckého kraje, ve kterém je soustředěna výroba ve všech oborech chemie. Jaká je současná situace na Labi v SRN a jaké jsou perspektivy, o tom informovali členové Ministerstva dopravy Saska-Anhaltska.

Neformální diskuse pokračovala i v průběhu plavby do Hřenska právě místy, kde by v budoucnu mohl být vybudován vodní stupeň Děčín, zaručující splavnost Labe téměř celoročně. Obrazová příloha zde.

Co z toho plyne pro členy CACS? Třeba ani neuplyne mnoho let a budou postaveny před otázku, jak a kde čistit lodní tankery po přepravě chemických látek…

1. 9. 2011 – UNIPETROL DOPRAVA zvyšuje bezpečnost svých cisteren

Osazení 70 cisteren nárazníky s crash moduly si vyžádá investici přesahující 13 milionů korun. Nové nárazníky zlepší prevenci závažných havárií při přepravě chemických látek. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj na tento projekt společnost získala dotaci 8,5 milionu korun, podporu ve výši 1,5 milionu korun poskytl i Státní fond životního prostředí. Více v přiložené tiskové zprávě a na fotografii.

UNIPETROL DOPRAVA zvyšuje bezpečnost svých cisteren

25. 8. 2011 – "EKO OSKAR" pro Pražské služby, a.s.

Projekt modernizace čisticí stanice Pražských služeb, člena CACS, získal významné ekologické ocenění v rámci 3. ročníku soutěže E.ON Energy Global Award ČR 2011. Podrobnosti naleznete zde.

Další informace poskytuje E.KOMENTÁŘ Pražských služeb, nebo www.psas.cz. Gratulujeme!

18. 7. 2011 – AWT VADS a.s. nese nové jméno AWT ROSCO a.s.

Společnost AWT VADS a.s. změnila od 1. července 2011 svůj název na AWT ROSCO a.s. „Společnost AWT VADS prošla za poslední dobu dynamickým vývojem. Stěžejní činností se stávají pronájmy a správa vozového parku, čistění vozů a cisteren zůstává samozřejmě službou komplementární. Proto přizpůsobujeme jméno společnosti jejím aktivitám. Zkratka ROSCO je díky původu v angličtině (ROlling Stock COmpany, tedy společnost pro vozový park) lépe srozumitelná jak zákazníkům, tak dodavatelům,“ uvedl výkonný ředitel AWT ROSCO a.s. Martin Vošta.

Sídlo společnosti se ke stejnému datu přesouvá na novou adresu – Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava. Zde v moderním kancelářském komplexu Orchard sídlí i společnost Advanced World Transport. Samotný provoz čištění vozů zůstane na místě dosavadního sídla firmy, tedy na adrese Nový Bohumín 1183, 735 81 Bohumín.

28. 6. 2011 – ChemLog na východní hranici EU.

Koncem června se uskutečnila konference spojená s exkurzí k problematice koridoru V. Konference měla velký ohlas a 68 účastníků se shodlo, že vybavenost příhraničních terminálů ve Slovensku, na Ukrajině a v Maďarsku je lépe jednou vidět, než jen o tom slyšet.

V průběhu celé akce mělo své pevné místo i projednávání problematiky čisticích stanic, která je zde zatím neřešená. K této problematice se uskuteční samostatné jednání v italské provincii Novara dne 12. září 2011. Zájemci o účast se mohou přihlásit na adrese ladislav.spacek@cacs.cz.

S atmosférou jednání a exkurzí se můžete seznámit zde.

20. 6. 2011 – Informace o školení

Datum, místa konání, témata školení, ale i pohled do zákulisí dvou čisticích stanic - to vše obsahuje krátký obrazový soubor zde. Obrazně napsáno, i účastníky školení čekají dva měsíce prázdnin. Počet školení se minimalizuje tak, aby všichni do projektu zapojeni mohli vystřídat své kolegy na dovolené a sami mohli nabrat nové síly jak do každodenního pracovního života, tak chuť a elán k absolvování dalších školení ve druhém pololetí. Příjemnou dovolenou přeje realizační tým projektu.

6. 6. 2011 – Nejen zajímavá témata školení

Další z řady školení v letošním roce se uskutečnilo tentokrát v Blansku. Vedoucí směny dostali příležitost spojit tzv. příjemné s užitečným. Mimo zajímavých a užitečných přednášek na učebně našli v teplém počasí příjemné ochlazení v Punkevních jeskyních, kde se teplota celoročně pohybuje kolem 8°C. K vidění bylo dno propasti Macocha, vývěr říčky Punkvy, trasu k jeskyním někdo zvládl pěšky, někdo dal přednost jízdě vláčkem. Více k vidění zde.

16. 5. 2011 – Quo vadis, logistiko

Pod tímto názvem vyšel článek Michala Svobody, marketingového ředitele Bohemia Cargo, s.r.o., v časopise Logistic News. Podrobnosti naleznete zde.

16. 5. 2011 – Naše čisticí a pařicí stanice je v České republice nejlepší.

Tuto skutečnost se dozvěděli zaměstnanci skupiny UNIPETROL ve svém časopisu uni (úplně nové informace). Podrobnosti naleznete zde.

16. 5. 2011 – 19. týden 2011 byl plný aktivit

Transport Logistic je veletrh, na kterém se každé 2 roky představují nejen klasické dopravní firmy, ale také speditéři, firmy působící v oblasti telematiky, výrobci nákladních vozů jak pro silniční, železniční či kombinovanou přepravu. Své výrobky a nabídky služeb zde prezentují letecké společnosti, námořní přístavy či dokonce výrobci lodí a není tak divu, že veletrh ve dnech 10. – 13. května přilákal pozornost odborné veřejnosti doslova z celého světa. Nechyběli ani zástupci DVTI, prezident EFTCO Karl-Joe Schuermann, anglickou asociaci reprezentoval John Wilson, z čehož jasně plyne, že čištění cisteren je nedílnou součástí logistického řetězce.

Díky ochotě společnosti LC Sokotrans (vřelé díky…) „byla vidět“ i CACS, když v hale B na stánku 331A byly k vyzvednutí letáky s informacemi o naši asociaci. Kolemjdoucí tam nemohli minout bez povšimnutí ani roll-up CACS. Atmosféra celého veletrhu je zachycena zde. Mezi poučné z pohledu souvisejícího s čištěním cisteren bezesporu patřily expozice školícího cisternového kontejneru a železniční cisterny – foto zde.

Transport LogisticTransport LogisticTransport LogisticTransport LogisticTransport LogisticTransport Logistic

Zástupci CACS se zúčastnili v Mnichově i regionálního setkání partnerského projektu ChemLog, kde byly prezentovány dosavadní výsledky projektu a konkrétní další kroky v oblasti logistiky ke zvýšené konkurenceschopnosti chemického průmyslu.

ChemLog ChemLog ChemLog

Konferenci PYROMEETING 2011 uspořádalo dne 13. května v kongresovém sálu hotelu Continental v Brně Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Příspěvky účastníků byly zaměřeny i na problematiku přeprav látek, jejich vlastnosti a rizika s tím spojená, na řešení krizových situací souvisejících právě s přepravou nebezpečného zboží – TRINS. Z pohledu CACS na konferenci zaznělo, že mnozí její členové jsou schopni poskytnout službu vyčištění/dekontaminace prostředků použitých při likvidaci mimořádných událostí spojených se skladováním či přepravou potravinářských a chemických látek (hadice, čerpadla, sběrné nádoby…).

PYROMEETING 2011 PYROMEETING 2011 PYROMEETING 2011 PYROMEETING 2011 PYROMEETING 2011

PYROS/ISET je veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb, je největší akcí svého druhu v nových členských zemích Evropské unie. Je určen především všem profesionálům a dalším zájemcům z oblasti požární ochrany, činnosti Integrovaného záchranného systému, ochrany zdraví, života a majetku osob, profesionálům z oblasti bezpečnosti, činnosti Policie ČR a dalších komerčních subjektů, poskytujících bezpečnostní techniku a služby

PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET PYROS/ISET

Další školení v rámci projektu Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů CACS se konalo dne 13. 5. 2011 v areálu společnosti ČEPRO ve Střelicích u Brna. Učebnu a prohlídku čisticí stanice zajistila tentokrát společnost Kovoprogress, s.r.o. Aplikace ISO norem do každodenní praxe už tradičně odpřednášel ing. Radoslav Černý.

Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů CACS Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů CACS Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů CACS Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů CACS Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů CACS

Školení v sobotu 14. 5. proběhlo tentokrát netradičně v prostorách brněnského výstaviště, kde v rámci výše zmíněného veletrhu požární techniky proběhla simulace zásahu jednotky Hasičského záchranného sboru ČR při úniku kyseliny octové z IBC kontejnerů. Téma školení Zvládání krizových situací tak bylo znázorněno naprosto reálně, protože se jednalo o modelovou situaci, do které se může dostat každý pracovník čisticí stanice v okamžiku zahájení čištění bez ohledu na to, o jak velký zbytek produktu v cisterně či v jiném přepravním obalu po předchozí vykládce se jedná.

Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací Zvládání krizových situací

28. 4. 2011 – ADR a inzerát

Informace o úspěšné realizaci projektu, který podporuje ESF a státní rozpočet ČR naleznete i v nejnovějším vydání ADR. Na deskách druhého dílu publikace, která má přes 1200 stran a která bude životem provádět po dva roky nejen bezpečnostní poradce naleznete tento inzerát.

18. 4. 2011 – Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky

Zástupci členů SCHP ČR se sešli v Praze u příležitosti konání řádné valné hromady. Mezi účastníky nechyběl ani zástupce CACS, předseda dozorčí rady Miroslav Štrop. Manažeři všech největších společností působících v chemickém průmyslu tak dostali jasnou a konkrétní informaci, že CACS existuje, co je jejím posláním a jaký je její nezastupitelný význam v přepravním řetězci. O tom, že jsme „byli vidět“ svědčí nejen rollupy, ale i nově vydané letáky s aktualizovanými údaji o členech CACS v rukou zúčastněných.

Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republikyValná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky

15. 4. 2011 5 let CACS – 5 years of CACS

Nebezpečný náklad ve svém dubnovém čísle zveřejnil souhrn informací týkající se uplynulých 5 let existence CACS včetně přehledu čisticích stanic a poskytovaných služeb, čtěte na stránce Napsali o nás.
Přehrajte si obrazový soubor.

4. 4. 2011 Dva noví členové CACS

Představenstvo CACS dne 1. dubna 2011 projednalo 2 přihlášky. Novými členy jsou společnosti PAWTRANS SLOVAKIA, s.r.o., která provozuje nově vybudovanou čisticí stanici v Trnavě, a RYKO, a.s. Děčín, provozující čisticí stanici v Kralupech nad Vltavou v areálu společnosti Synthos. Kontakty na čisticí stanice a management společností naleznete v příslušných seznamech na www.cacs.cz. Představitelé obou společností přijali závazek, že do konce září absolvují hodnocení SQAS.

CACS má v současné době již 13 členů, což je nejvyšší počet v její pětileté historii.

19. 3. 2011 V České republice přibyly dvě čisticí stanice vydávající ECD

V mezinárodním roce chemie, v den, ve kterém oslavují své jmeniny Josefové, byla v Říčanech u Prahy v ranních hodinách vyčištěna cisterna ve společnosti Aquatruck – Karel Nedorost, s.r.o. a po jejím vyčištění byl vystaven ECD z řady CZ 07, první na této čisticí stanici. Tento proces se opakoval téhož dne odpoledne ve společnosti Tank Wash, s.r.o. v Roudnici nad Labem při vydání dokumentu CZ 08. Lze konstatovat, že v ČR se tak počet čisticích stanic vydávajících ECD rozšířil na 8. Vzhledem k tomu, že na Slovensku vydávají ECD již dvě členské organizace CACS, je zřejmé, že v pátém roce existence CACS poskytují její členové standardní evropské služby spojené s vydáváním ECD již na 10 místech bývalého Československa. Podrobnosti zde.

10. 3. 2011 ChemLog – čisticí stanice ve střední Evropě

Pracovní setkání 40 zástupců ze Slovenska, SRN, Polska, Maďarska, Itálie a České republiky se uskutečnilo ve dnech 9. – 10. 3. 2011 na Slovensku v Hotelu Relax INN v Šoporni. Setkání pracovní skupiny čistící stanice cisteren se uskutečnilo v rámci projektu ChemLog, podporovaného Evropským rozvojovým fondem v rámci programu CENTRAL EUROPE. Nad problematikou čištění přepravních obalů diskutovali nejen partneři projektu, ale i zástupci čisticích stanic, dopravců, producentů chemických produktů a potravin, ale i orgánům státní správy z Itálie, Maďarska a Slovenska. Otevřená diskuse byla věnována kvalitě čištění a jejímu významu pro ochranu životního prostředí, maximální bezpečnosti a zachování kvality přepravovaných produktů. Prostor pro prezentaci národních asociací čistících stanic využila CACS (sdružuje členy z České republiky a ze Slovenska) a PSMC (Polsko). Za vysoce přínosnou lze označit návštěvu čisticí stanice společnosti Duslo Šala.

Velké poděkování za skvělou organizaci patří Svazu chemického a farmaceutického průmyslu SR (ZCHFP SR) zejména Ing. Jaroslavovi Čermákovi. Zde naleznete závěrečná doporučení setkání. Všech 10 přednesených prezentací naleznete v níže uvedeném seznamu.

Atmosféra přednášek i neformálních jednání, stejně tak návštěva čisticí stanici v prezentaci ke stažení.

ChemLog – čisticí stanice ve střední Evropě, seznam prezentací:
  1. Projekt ChemLog – bezpečnější a efektivnější přeprava pro chemický průmysl, Jaroslav Čermák, ZCHFP SR (SK)
  2. Combined transport in the Central and Eastern Europe and cleaning station, Ladislav Špaček, SCHP ČR (CZ)
  3. CACS and cleaning stations in Czech Republic and Slovak Republic, Robert Barteczek, CACS (CZ)
  4. Safety and Quality Assessment Systém within Tankcleaning Stations, Alexander Pfeiffer, Lauterbach (DE)
  5. CLEANING STATIONS: NOVARA PROPOSAL, Marcello Miani, Barbara Tosi, Provincie Novara (IT)
  6. Vypařovací a desinfekční stanice AWT VADS, Petr Urbančík, AWT VADS(CZ)
  7. Železničná a lodná preprava, Čistiaca stanica cisteren, Jaroslav Vinter, Slovnaft (SK)
  8. NETWORK OF CLEANING STATIONS FOR TANK CONTAINERS, TANK WAGONS AND TANK VEHICLES IN SLOVAKIA, FEASIBILITY STUDY, Juraj Jagelčák, University of Žilina (SK)
  9. PSMC – POLISH TANK CLEANING ASSOCIATION, Konrad, Wójtowicz, PSMC (PL)
  10. SQAS, Accidents in Cleaning Stations, Paweł Mularz, PIPC (PL) 

8. 3. 2011 – Nejmladší účastník školení

Ve dnech 4. a 5. března 2011 se v Třanovicích uskutečnily další dva dny školení. Obsahově byly přednášky zaměřeny na praktické činnosti související s čištěním cisteren. První den byl věnován Enviromentálnímu chování a návodům k aplikaci zásad do praxe.

školení v Třanovicích školení v Třanovicích školení v Třanovicích

Aplikace ISO norem do každodenní praxe bylo školící téma dne druhého.

školení v Třanovicích školení v Třanovicích školení v Třanovicích

Přenášku k ISO normám na chvíli navštívil i nejmladší účastník všech školení syn Roberta Barteczka, místopředsedy představenstva CACS a jednatele společnosti Spetra. I toto je jedna z výhod realizace školení přímo v areálu malého podniku. Dosud se do všech školení podporovaných ESF zapojilo již 100 zaměstnanců členských organizací ve věku 23 – 62 let. Sebastiánovi bylo při jeho návštěvě školení 18 měsíců.

školení v Třanovicích školení v Třanovicích školení v Třanovicích

18. 2. 2011 – Kulatý stůl

Školení manažerů bylo využito i k uspořádání již čtvrtého kulatého stolu, jehož účastníci jako vždy usedli u stolů uspořádaných do tvaru U.
Kulatý stůl věnovaný realizaci projektu vzdělávání byl zaměřen na dopracování plánu školení na rok 2011. Do projektu se již zapojilo 7 společností a do 40 kurzů se zapojilo 90 pracovníků členských organizací CACS. Proškoleno bylo přes 400 kurzoosob.

Je potřebné dořešit zapojení dvou nových členů CACS splňujících podmínky pro zapojení do projektu a využít námětů pro intenzitu zapojení jednotlivých členů, aby přidělené prostředky byly ještě lépe využity. Mnohé návrhy budou postupně vyhodnoceny i ve spolupráci se školící organizací TEMPO, která průběh jednotlivých školení zajišťuje.

17. 2. 2011 – 5. řádná valná hromada CACS

Účastníci valné hromady se sešli v hotelu Duo v Praze. Jednání zahájil Ing. David Pinka, který je předsedou představenstva CACS od jejího založení a důvěru členů získal i do dalších let. Pro rok 2010 bylo charakteristické rozšíření činnosti na Slovensko. Připravena byla slovenská verze ECD. Přijetí 3 nových členů znamenalo rozšíření počtu členských organizací provozujících čističky na 10. Mimo jedné společnosti členské organizace získaly již kladné hodnocení SQAS a 8 členů vydává ECD. V roce 2010 bylo vydáno rekordních 27 tisíc certifikátů.

Hlavním cílem pro rok 2011 je dokončit proces certifikace u desátého člena a nabídnout přepravcům služby evropského standardu chemických a potravinářských produktů, včetně vydávání ECD. S připomenutím 5. výročí založení CACS bude spojena propagační akce služeb poskytovaných členy, včetně výkladu významu jednotného evropského atestu ECD pro kvalitu přepravovaných produktů, snížení zátěže životního prostředí.

Vyzvednut byl význam tříletého projektu vzdělávání zaměstnanců členských společností CACS, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, přijata byla konkrétní opatření pro druhý rok jeho realizace. Na řízení CACS se v dalším období bude podíle představenstvo ve složení Davida Pinka (předseda), Robert Barteczek (místopředseda) a Jan Rechtoris, a dozorčí rada ve složení Miroslav Štrop (předseda), František Hodan (místopředseda) a Miroslav Hlinka.

5. řádná valná hromada CACS5. řádná valná hromada CACS5. řádná valná hromada CACS5. řádná valná hromada CACS5. řádná valná hromada CACS5. řádná valná hromada CACS3.1.2011 - Sedmé úspěšné hodnocení SQAS v ČR, celkově deváté v CACS

I v posledních dnech roku 2010 se pracovalo na rozšíření počtu čisticích stanic, které absolvovaly hodnocení SQAS. Ve společnosti AQUATRUCK – Karel Nedorost s.r.o. proběhlo hodnocení úspěšně a to ji opravňuje zahájit vydávání ECD.

6.12.2010 - Čisticí stanice a ChemLog

Ve dnech 1. a 2. prosince 2010 se v Břevnovském klášteře uskutečnila již 3. Mezinárodní konference ChemLog, kde ChemLog je akronymem projektu spolupráce v oblasti přepravy chemikálií ve střední a východní Evropě. Podrobnosti naleznete na www.schp.cz a www.speedchain.eu.

Zde Vás stručně informujeme, že na konferenci byl prezentován ve vystoupení partnerů z Itálie, Maďarska a Slovenska význam čisticích stanic. Přinášíme Vám prezentaci Ing. Juraje Jagelčáka (PDF) ze Žilinské univerzity ke studii proveditelnosti „Čisticí stanice na Slovensku“ a prezentaci CACS (PDF).

24.11.2010 - ECD získáte již i v Bratislavě

Slovenský rok v CACS splnil očekávání. Dne 23. listopadu 2010 vydala první ECD (jednotný Evropský dokument o vyčištění) společnost J&P TANK WASH Bratislava. Více se dozvíte z prezentace

16.11.2010 - Poděkování od kulatého stolu

Dne 4. listopadu se uskutečnil v Mělníku kulatý stůl, na kterém pověření pracovníci zapojených společností vyhodnotili průběh školení v rámci projektu „Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic. V rámci projektu již byly zahájeny všechny vzdělávací aktivity a uskutečnilo se 33 školení, kterých se zúčastnilo 85 zaměstnanců členských organizací CACS (proškoleno bylo 325 kurzosob). Ze zpětné vazby vyplynula řada námětů pro přípravu kurzů v roce 2011.

Jednání se zúčastnili i členové představenstva a dozorčí rady. Představenstvo CACS vyjádřilo poděkování všem členům za aktivní přístup k realizaci projektu a předložené náměty.

Všichni přítomní poděkovali za dlouholetou práci pro CACS Ing. Radomíru Měchovi, který požádal o uvolnění z představenstva. Ing Měch byl mnoho let ředitelem VADS Bohumín (zakládající člen CACS) a od ustavující valné hromady CACS v roce 2006 členem představenstva CACS. Volební valná hromada se uskuteční 17. února 2011.

21.10.2010 - První ECD vydané na Slovensku

Nepochybně mezi nejvýznamnější události letošního roku patří vydání prvního jednotného Evropského dokumentu o vyčištění na Slovensku. Stalo se tak 20.10.2010 ve společnosti HARVIS s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom. Díky spolupráci s touto společnosti došlo k rozšíření působnosti CACS na území Slovenské republiky jejimž vyvrcholením je právě historický okamžik v podobě vydání prvního ECD. Více se dozvíte z prezentace.

18. září 2010 - Projekt vzdělávání vstupuje do druhé čtvrtiny

Období, kdy mnozí z nás čerpali zaslouženou dovolenou, jsme využili pro vzdělávání. Účastníci projektu absolvovali školení zaměřená zejména na zdokonalování se v IT dovednostech a v angličtině. Ve dnech 8. a 9. září se uskutečnilo první školení vedoucích čisticích stanic v Koutech u Ledče nad Sázavou. Vše se dá vyjádřit i číselně – do konce května jsem proškolili 8 % osob a již dnes je zřejmé, že díky zájmu zapojených členských organizací se uskuteční 1/3 kurzů v letošním roce. To je dobrý signál pro úspěšnost celého projektu podporovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Atmosféra školení je zachycena zde.

16. září 2010 - Slovenské čističky mají hodnocení SQAS

V průběhu prázdnin absolvovaly úspěšně hodnocení SQAS čisticí stanice v Novom Meste nad Váhom a v Bratislavě. ECD tyto čisticí stanice začnou vydávat v nejbližších dnech. Podrobnosti naleznete zde.

14. června 2010 - Zasedání EFTCO v Hamburgu

Zástupci národních asociací se zúčastnili zasedání EFTCO, které se konalo 11.6. 2010 tentokrát v Hamburgu. Početné zastoupení měla i česká delegace jak je zřejmé z přiložených fotografií. Témat bylo projednáno nespočet, za zmínku rozhodně stojí zvyšování ochrany formulářů ECD. V předvečer jednání připravili pořadatelé z domácí DVTI plavbu po Labe historickým jádrem města Hamburg.

Zasedání EFTCO v HamburguZasedání EFTCO v Hamburgu - zvyšování ochrany formulářů ECDZasedání EFTCO v HamburguPlavba po Labe historickým jádrem města HamburgPlavba po Labe historickým jádrem města HamburgPlavba po Labe historickým jádrem města HamburgPlavba po Labe historickým jádrem města Hamburg

31. května 2010 - AWT VADS a.s. připravil další školení

AWT VADS a.s. je nové jméno společnosti VADS a.s. Bohumín, která je součástí skupiny Advanced World Transport a.s..S touto skutečností i s provozem čisticí stanice se mohli seznámit účastníci dalšího školení CACS.
S atmosférou 6. kurzu projektu podporovaného Evropským sociálním fondem se můžete seznámit v přiložené prezentaci. Akce se zúčastnili i zástupci prvního slovenského člena CACS společnosti HARVIS, Nové Mesto nad Váhem a zájemci o členství z Bratislavy a Roudnice nad Labem.

19. května 2010 - TRANSPERANTO

Na našem webu jsme se na přání členů rozhodli zveřejnit stručný slovníček základních pojmů o čištění, který naleznete v plném rozsahu, tedy i v dalších jazykových mutacích na www.transperanto.org. Přejeme si, aby byl tento slovníček nápomocen všem pracovníkům při nakládce, vykládce i čištění, tj. všem, kteří přicházejí do styku s řidiči či jinými osobami podílejícími se na přepravě.

12. května 2010 - 6. 5. 2010 „Udržení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“

Svaz chemického průmyslu ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádal dne 6.5.2010 v Praze konferenci „Udržení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“. Cílem konference bylo zhodnotit stav realizace doporučení skupiny na vysoké úrovni pro chemické látky (HLG on Chemicals), které byly prezentovány veřejnosti v dubnu 2009 v Ústí nad Labem.

6. 5. 2010 „Udržení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“

Na jednání se prezentovala i CACS novými letáky propagujícími realizaci projektu podporovaného Evropským sociálním fondem a nabídku služeb čisticích stanic. CACS na jednání mělo významné zastoupení - předsedou představenstva, předsedu dozorčí rady a tajemníka.

6. 5. 2010 „Udržení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“

Na přiložené fotografii vidíte představenstvo konference při projevu Pavla Skuliny, místopředsedy odborového svazu ECHO. Představenstvo od řečnického pultu - Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR, Pavel Švarc, prezident SCHP ČR, Erik Deus, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Karel Bláha, náměstek ministra životního prostředím, Michael Vít, náměstek ministryně zdravotnictví, a Vlastimil Růžička, náměstek ministra školství.

Podrobnosti naleznete zde.

27. dubna 2010 - spolupořadatel školení společnost Spetra CZ s.r.o.

Možnost prohlídnout si prostory čistící stanice v Třanovicích měli účastníci školení, které spolupořádala ve dnech 23. a 24. dubna 2010 Spetra CZ s.r.o.. Po načerpání teoretických znalostí na učebně proběhla o přestávce odborná diskuse v místech, kde probíhá samotný proces čištění i vystavení ECD. Fotografie zde.

26. dubna 2010 - Školení se úspěšně rozbíhají

V dubnu se uskutečnila školení "Základy úspěšné komunikace I" a "Aplikace ISO norem do každodenní praxe".

S atmosférou školení se můžete seznámit zde.

26. března 2010 - Chemické produkty a jejich životní cyklus

Pod tímto názvem se dne 18. března 2010 uskutečnila 10. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii, na jejíž přípravě a zabezpečení se CACS podílela. Organizačně konferenci zabezpečoval tým projektu "Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic“. Podrobnější informace a přednášky naleznete zde.

Jednání moderoval Ladislav Špaček (vedoucí týmu), o hladký průběh se starali Tereza Douděrová a Petr Špaček, fotodokumentaci zabezpečil Milan Otajovič.

jednání moderoval Ladislav Špaček, vedoucí týmu Tereza Douděrová a Petr Špaček, vše probíhá hladce...

22. března 2010 - Školení v CACS zahájeno

V Sokolově se po valné hromadě za účasti čelních představitelů organizací sdružených v CACS, koordinátorů školení v jednotlivých členských organizacích, řešitelského týmu projektu a školící organizace TEMPO uskutečnil dne 16. března 1. Kulatý stůl projektu „Efektivní vzdělávání  a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic“, financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Dne 17. března bylo zahájeno vlastní vzdělávání kurzem „Vedení lidí a rovné příležitosti“.

Obrazovou dokumentaci naleznete zde.

22. března 2010 - 4. řádná valná hromada CACS

Valná hromada se uskutečnila dne 16. března 2010 v Sokolově v sídle společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s. Na přípravě valné hromady se podílela společnost GS SOKOTRANS, s.r.o., která dne 6. 6. 2007 vydala první ECD v České republice.

Valné hromady se zúčastnili zástupci společnosti HARVIS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom a bylo tak zahájeno rozšíření činnosti CACS do Slovenské republiky.

Před zasedáním se uskutečnila exkurze na čističku firmy GS SOKOTRANS a při exkurzi ve firmě Hexion Specialty Chemicals byla hlavní pozornost zaměřena na práci s předloženými ECD a kontrolu čistoty cisteren před nakládkou chemických látek.

Rok 2009 byl pro CACS rokem úspěšný, konstatoval David Pinka, předseda představenstva CACS. Úspěšně jsme zorganizovali zasedání k 10. výročí založení Evropské asociace čistících stanic EFTCO a přes hospodářskou krizi poklesl počet čištění v ČR pouze o necelá 3 %. Z dalších aktivit připomenul:

Valná hromada přijala za člena společnost Karel Nedorost – AQUATRUCK.

Členové CACS se v  roce 2010 zaměří na realizaci projektu podporovaného ESF a další zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Na valnou hromadu navazoval Kulatý stůl projektu a 17. března se uskutečnilo 1. školení.

Obrazovou dokumentaci naleznete zde.

1. března 2010 - Chemické produkty a jejich životní cyklus.

Česká asociace čisticích stanic je spolupořadatelem konference Chemické produkty a jejich životní cyklus, která uskuteční dne 18. března 2010 na Ministerstvu dopravy jako 10. jubilejní konference cyklu "Odpovědné podnikání v chemii". Pozvánku naleznete zde. Informace a závěry z konference pořádané v květnu 2008 na Krajském úřadu Středočeského kraje naleznete na www.schp.cz

21. ledna 2010 - Oznámení o výsledku výběrového řízení

Vítězem veřejné soutěže na zakázku "Vzdělávání v České asociaci čistících stanic" v rámci projektu CZ.1.04/1.1.06/33.00010 podporovaného Evropským sociálním fondem a Českou republikou se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r. o. - Výsledek zveřejněný na www.esfcr.cz.

18. prosince 2009

CACS vyhlásili výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání v České asociaci čistících stanic. Jedná se o výběrové řízení v rámci projektu s registračním číslem CZ.1.04./1.1.06/33.00010.

Výzva (.pdf)

Zadávací dokumentace (.pdf)

Listopad 2009 - HARVIS s.r.o. první slovenská společnost v CACS

Kladně posoudilo představenstvo CACS žádost společnosti HARVIS s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom o přijetí za člena CACS. Společnost HARVIS se stává průkopníkem poskytování služeb evropského standardu na Slovensku. Po získání kladného hodnocení SQAS získá oprávnění vydávat ECD (jednotný evropský atest o čištění).

Říjen 2009 - Změny ve složení členské základny CACS

Představenstvo CACS odsouhlasilo přijetí společností BOHEMIA CARGO s.r.o. a ESA s.r.o. Dále po vzájemné dohodě odsouhlasilo ukončení členství společnostem H&S FOODTRANS CZ, s.r.o., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a W.A.G. minerální paliva, a.s. Představenstvo CACS současně poděkovalo představitelům těchto tří společností za pozornost, kterou vzniku CACS věnovaly, a vyjádřilo přesvědčení, že dobré kontakty budou zachovány i do budoucna.

6.11.2009 - Evropské konference Responsible Care

Ve dnech 21. - 23. října se na pozvání Evropské federace chemického průmyslu, Svazu chemického průmyslu ČR v Praze sešlo 85 zástupců národních asociací chemického průmyslu a největších chemických firem.
V sekci logistika vystoupil i Karl-Josef Schuermann, prezident EFTCO. Zde přinášíme jeho vystoupení. Podrobnější informace o konferenci se všemi referáty naleznete na www.schp.cz.
V průběhu jednání se uskutečnila i řada neformálních jednání s představiteli chemického průmyslu, Evropské asociace dopravy chemikálií (ECTA) i nakladatelství Gefahrliche Ladung.
Evropské konference Responsible Care Evropské konference Responsible Care Evropské konference Responsible Care Evropské konference Responsible Care Evropské konference Responsible Care Evropské konference Responsible Care

19.6.2009 - Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky

Výročního jednání SCHP ČR se konalo dne 17. června 2009 v prostorách Národního technického muzea v Praze za účasti zástupců 43 členských organizací. CACS na jednání zastupoval Ladislav Špaček. Na jednání vystoupil i Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Čestným členem představenstva byl zvolen Miroslav Krejčí, dlouholetý prezident SCHP ČR.
Na valné hromadě proběhla vedle tradiční bilance práce i volba představenstva a dozorčí rady. Prezidentem Svazu pro příští období byl zvolen Pavel Švarc, viceprezidenty pak Jiří Michal, Petr Cingr a Lubomír Lukáč.

Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky Valná hromada Svazu chemického průmyslu České republiky

3.6.2009 - Evropská asociace čistících stanic (EFTCO) v Praze

Ve dnech 28. - 30. května 2009 se v Praze uskutečnilo 10. výroční zasedání EFTCO (www.eftco.org). V průběhu jednání byla značná pozornost věnována i budoucnosti EFTCO, zejména významu ECD, rozšíření poskytovaných služeb na potravinářský průmysl a další země. Prezentaci z jednání naleznete zde.
Ve volných chvílích se účastníci jednání seznámili i s deštěm zkrápěnou Prahou - zde.
U příležitosti této významné celoevropské akce bylo připomenuto i 3. výročí založení CACS.

26.3.2009 - CACS a ChemLog

ChemLog je nový projekt o přepravě chemických látek ve střední a východní Evropě, který je podporován z Regionálního rozvojového fondu EU. Jedním z 10 řešitelů tříletého projektu je i Svaz chemického průmyslu ČR. CACS a její členské organizace jsou v databázi spolupracujících partnerů. Informace o projektu ChemLog najdete na www.schp.cz (pod bannerem ChemLog) a pravidelně také na stránkách časopisu Nebezpečný náklad. Základní informace zveřejněné v letošním 1. čísle časopisu naleznete také zde.

2.3.2009 - 3. řádná valná hromada CACS

Dne 26. února 2009 jsme ve spolupráci se společností KOVOPROGRESS, s.r.o. Střelice u Brna uspořádali již 3. řádnou valnou hromadu.
Valná hromada byla orientována na zkvalitnění služeb pro přepravu chemických látek, potravin a krmiv. Důraz bude v roce položen na prohloubení součinnosti s odběrateli služeb poskytovaných členskými organizacemi a jejich profesními svazy.
Jako oceněním dosavadní tříleté činnosti je chápána skutečnost, že výroční zasedání Evropské asociace čistících stanic EFTCO (připomenutí 10. výročí založení) se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2009 v Praze.

28.1.2009 - Členové CACS v evropském přehledu

Napsali o nás... Více

28.11.2008 - Nabídka služeb čištění

Souhrnnou nabídku kontaktů na čistící stanice sdružené v CACS, jejich otevírací doby a nabídku poskytovaných služeb naleznete v části "Dokumenty ke stažení" v českém i anglickém jazyce.

12.11.2008 - II. mezinárodní seminář CACS

Dne 6. listopadu 2008 se uskutečnil v Praze II. seminář CACS, na jehož přípravě se podílely i Pražské služby, a.s. a Potravinářská komora ČR. Seminář byl orientován zejména na vyhodnocení zkušeností s vydáváním ECD (Jednotného evropského atestu) a čištění cisteren pro přepravu potravin.
II. semináře se zúčastnilo 42 reprezentantů členských organizací CACS, dalších čistících stanic a dopravců. Zkušenosti ze zahraničí se prezentovali John Wilson (NRTCA - anglická asociace čistících stanic), Jan Szwanke a Bogdan Nicliborc (PSMC - polská asociace čistících stanic) a zástupci firmy Kärcher, kteří představili nově instalovanou technologii ve společnosti Pražské služby a další techniky pro čištění cisteren.
Atmosféru jednání připomíná následující prezentace. Přednášky:

Vybrané prezentace z II. semináře CACS
1. PSAS: představení společnosti
2. David Pinka: Novinky v CACS a EFTCO
3. Jan Pivoňka: Požadavky potravinářů
4. John Wilson: Představení asociace čistících stanic (NRTCA)
5. John Wilson: ISOTANK - informace o firmě
6. Milan Otajovič, Ladislav Špaček: Problematika vydávání ECD
7. Robert Barteczek: Foodcleaning
8. Kärcher: představení firmy
9. Petra Rojíková: Požadavky legislativy a standardů na čištění přepravních prostředků pro potraviny

4.11.2008 - Pražské služby a.s. vydávají ECD

Šestou organizací CACS, která začala vydávat ECD se 1. 11. 2008 stala společnost Pražské služby a.s. Podrobnější informaci naleznete zde.
Připomínáme, že dne 6. listopadu se koná II. seminář CACS, jehož součástí je prohlídka čistící stanice Pražských služeb, a.s.

16.10.2008 - Unipetrol Doprava garantuje kvalitu čištění evropským certifikátem.

To je název článku, který v říjnu zveřejnily Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Článek.

1.10.2008 - II. seminář CACS

Dne 6. listopadu 2008 pořádáme odborný seminář na téma zkušenosti s vydáváním jednotných evropských certifikátů (ECD) a nabídka služeb potravinářskému průmyslu. II. seminář jsme pro Vás připravili společně s Potravinářskou komorou ČR a Pražskými službami a.s. Pozvánka.

17.6.2008 - první ECD společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o.

Dne 16. 6. 2008 vydala první ECD společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. Od tohoto dne vydává jednotný evropský atest o vyčištění cisterny, kontejneru nebo sila všech 5 členských organizací CACS provozující čistící stanice. Podrobnosti zde.

6.6.2008 - Výročí.

06.06.06 to je magické datum CACS. Tehdy se sešli na SCHP ČR poprvé zástupci organizací, které měly zájem na vydávání Jednotného evropského atestu o vyčištění cisterny, nebo kontejneru. Před rokem vydala společnost GS Sokotrans 1. ECD. Dnes již může ECD vydávat všech 5 provozovatelů čistících stanic, kteří jsou v CACS sdruženy.

5.6.2008 - Je nás jedenáct.

Představenstvo CACS na svém zasedání dne 29. května 2008 projednalo přihlášku společnosti Pražské služby, a.s. a rozhodlo o jejím přijetí za člena CACS. Společnost připravuje provoz čistící stanice pro cisterny, sila a kontejnery pro potraviny.

31.3.2008 - Firma AQUATRUCK oznamuje, že z důvodů rekonstrukce čistící stanice dočasně ukončila čištění cisteren a kontejnerů na adrese Praha 9, Pod šancemi 444/1. O obnovení činnosti budete s předstihem informováni.

31.3.2008 - WAG minerální paliva, přidružený člen CACS, otevřel největší český "truckpark". Hospodářské noviny 28. 3. 2008.

Podrobnosti zde.

27.3.2008 - REACH, GHS, přeprava.

Pod tímto názvem se dne 26. března 2008 uskutečnila v sídle společnosti ZENTIVA již 4. mezinárodní konference z cyklu „Odpovědné podnikání v chemii“. Na přípravě konference se podílela i CACS.
Svaz chemického průmyslu ČR tuto akci připravil jako součást projektu Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na přípravě konference se dále podílelo Ministerstvo životního prostředí a společnosti Asociace bezpečnostních poradců a znalců, Česká asociace čisticích stanic, DEKRA Automobil, ReachSpektrum, Spolchemie a Zentiva. Podrobnosti naleznete na www.schp.cz.

4.3.2008 - Spolehlivý a důvěryhodný partner pro čisté přepravní obaly. To je hlavní cíl CACS schválený na 2. řádné valné hromadě, která se uskutečnila dne 27. února 2008.

Podrobnosti zde.

29.2.2008 - Čtvrtá čistící stanice v ČR (SPETRA CZ s.r.o.) zahájila vydávání jednotného evropského atestu.

Podrobnosti zde.

25.2.2008 - Proč potřebujeme ECD? Na tuto otázku v časopise Nebezpečný náklad odpovídají Milan Otajovič a Ladislav Špaček.

Podrobnosti zde.

1.2.2008 - Informace o CACS a poslání čistících stanic lze najít například i novinách zaměstnanců skupiny UNIPETROL.

28.1.2008 - Třetí čistící stanice v ČR zahájila vydávání jednotného evropského atestu. Společnost KOVOPROGRESS, s.r.o. Sřelice u Brna zahájila vydávání ECD. Stejný doklad v ČR mohou dopravci získat již v Sokolově (GS SOKOTRANS) a v Bohumíně (VADS).

Podrobnosti zde.

23.1.2008 - REACH, GHS. přeprava. To je název konference, na jejíž přípravě se podílí CACS s SCHP ČR, MŽP a dalšími organizacemi. Přijděte se dozvědět něco nového a přispět do diskuse.

Pozvánka zde.

21.1.2008 - Memorandum o vzájemné spolupráci Sdružením automobilových přepravců ČESMAD BOHEMIA a CACS uzavřeno.

Přečtěte si (.pdf) zde.

4.1.2008 - O 1. mezinárodním semináři CACS informoval časopis Nebezpečný náklad v posledním čísle roku 2007.

Přečtěte si (.pdf) zde.

5.12.2007 - Proč SQAS? Problematikou čistících stanic se zabývá rozhovor Tomáše Lulka v časopise RELIANT 9/2007.

Přečtěte si rozhovor (.pdf) zde. Více informací z časopisu RELIANT najdete na adrese www.logisticnews.eu.

14.11.2007 - Řádná valná hromada CACS se uskuteční dne 27.2.2008.

Místo konání bude včas upřesněno...

9.11.2007 - Představenstvo CACS projednalo s EFTCO své doporučení k razítkování ECD.

Více naleznete v ECD. Dokument (.pdf) lze zobrazit, nebo stáhnout i zde.

Dne 31. října se v Bohumíně uskutečnil 1. mezinárodní seminář s účasti zástupců z Holandska, Německa a Slovenska.

Více naleznete zde.

27.9.2007 - Druhá čistící stanice v ČR zahájila vydávání jednotného evropského atestu.

ECD byl vydán dne 27.9.2007 na AWT VADS a.s., Bohumín. Prezentaci naleznete zde.

12.6.2007 - První jednotný Evropský atest o vyčištění vystavený v České republice

byl vydán 6.6.2007, tj. přesně rok po ustavující schůzce přípravného výboru CACS, která se konala 6.6.2006 v Praze z iniciativy Výboru pro logistiku SCHP ČR… Prezentaci naleznete vsekci ECD.

30.1.2007 - Proběhla valná hromada

VH konala se v Praze, spolupořadatel AQUATRUCK. V odpoledních hodinách se uskutečnila prohlídka čističky pořadatelské organizace.


Home | Ke stažení | Kontakt | - ©2007 - 2017 Miger webdesign-