CACS - Česká asociace čisticích stanic Responsible Care


Projekt Evropského sociálního fondu

1.6. 2019 - Projekt „Vzdělávání členů České asociace čistících stanic“

ESF / operační program zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010900

Doba realizace projektu: 1.6. 2019 – 31.5.2022

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Příjemcem je Česká asociace čistících stanic. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských společností České asociace čistících stanic. Zaměstnanci budou v projektu podpořeni prostřednictvím vzdělávání v uzavřených nebo otevřených kurzech. Účastníci budou do projektu vybráni na základě aktuálních potřeb dle pracovního zaměření.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:
- Obecné IT
- Měkké a manažerské dovednosti
- Technické a jiné odborné vzdělávání
- Účetní, ekonomické a právní kurzy

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

12. 8. 2013 - Evropo děkujeme

Téměř poloviční dobu existence CACS provázela realizace projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. O výsledcích projektu se dočtete více v souhrnu. Připomeňme si zpětně i publicitu projektu.

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, že umožnilo prostřednictvím odborných sdružení proškolit i pracovníky malých a středních podniků, které by jinak na podporu ESF dosáhly jen velmi obtížně, ale spíš vůbec ne. Těšíme se, že obdobný přístup zvolí i v období od roku 2014.

10. 4. 2013 - Projekt vzdělávání kráčí do cíle

Poslední z řady školení na téma Aplikace ISO norem do každodenní práce III se konalo dne 9. 4. 2013, potřebné a příjemné zázemí účastníkům poskytly Pražské služby a.s. Příležitost zúčastnit se školení tentokrát využily téměř všechny členské organizace do projektu zapojené. V rámci polední přestávky nechyběla ani tradiční prohlídka čisticí stanice, přítomným se k jejich maximální spokojenosti věnoval její vedoucí Jaroslav Bureš. Atmosféra celého průběhu dne je zachycena v příloze.

21. 3. 2013 - ISO normy III ve Střelicích u Brna

Ani sněhová kalamita v tuto roční dobu již nečekaná neodradila zástupce všech členů CACS z východu ČR aby zamířili 19. 3. 2013 do Střelic u Brna, kde se konalo další školení v rámci projektu vzdělávání. Lektor Radoslav Černý i tentokrát čelil řadě dotazů, které zazněly v rámci přednášky a diskusí nad jednotlivými tématy. O bezpečném čištění cisteren se samozřejmě hovořilo i v průběhu prohlídky čisticí stanice Kovoprogress (spolupořadatel školení), kde přítomné s provozem vstřícně a podrobně seznámil její vedoucí Rostislav Záruba. Průběh celé akce v obrázcích naleznete zde.

19. 2. 2013 - Aplikace ISO norem do každodenní práce III v Litvínově

Projekt Efektivního vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic vstoupil do své závěrečné fáze, série posledních školení byla zahájena 15.2.2013 v Litvínově.

Proběhnuvší školení na téma Aplikace ISO norem do každodenní práce III tradičně lektoroval Radoslav Černý, hodnotitel SQAS. Pozvání do školící místnosti Unipetrol Doprava v Litvínově přijali tentokrát hosté z čisticí stanice Aqua Truck, kteří se aktivně zapojili do školení. Toho se zúčastnili za UNIDO i pracovníci provádějící revize železničních cisteren, tj. ti, kteří vstupují denně několikrát do cisteren za účelem provedení oprav a inspekčních činností, nejen proto se o tématech spojených s bezpečným vstupem do cisteren mluvilo dlouze a otevřeně. K užitečné výměně zkušeností přispěla po ukončení školení i exkurze do prostor čisticí stanice, kde přítomné ochotně seznámil s provozem jeho vedoucí Tomáš Holec. Průběh v obrazové příloze zde.

15. 10. 2012 – Pod Svatým kopečkem se vyučovala angličtina

Hlavním tématem školení v Olomouci ve dnech 13. a 14. 10. 2012 byla "Efektivní telefonická komunikace v AJ" a v prostředí čisticích stanic je to především řešení otázek spojených s vlastnostmi látky, kterou dopravce vyžaduje vyčistit. Jako učební pomůcky byly použity bezpečnostní listy, které obsahují odbornou terminologii a jsou v souladu s požadavky SQAS základním dokumentem pro stanovení správného a bezpečného postupu čištění.

Efektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJEfektivní telefonická komunikace v AJ

12. 10. 2012 – Říjnové vydání časopisu Nebezpečný náklad

Článek se poohlíží za školením, které se konalo v polovině září v Koutech u Ledče nad Sázavou. Jak jsme se všichni uvědomili následně, téma "Ochrana proti výbuchu" bylo zvoleno nadčasově s ohledem na rozsáhlý požár v čisticí stanici v Debici, o kterém informovala Polská asociace čisticích stanic.

Účastníci školení a realizační tým rovněž využili společného setkání, aby usedli ke kulatému stolu k doladění not pro poslední fázi realizace projektu Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů CACS. Pozornost byla věnována zejména harmonogramu školení tak, aby byl celý projekt realizován včas a v plně naplánovaném rozsahu.

Bdělému čtenáři jistě neuniklo, že na datum zveřejnění tohoto příspěvku připadá šesté výročí od dne 12. 10. 2006, kdy se konala v Litvínově ustavující valná hromada CACS. Začínáme tak sedmý rok své oficiální existence a spolupráce v oblasti kvalitního čištění cisteren. Čištění, po kterém je vystaven Jednotný evropský atest (ECD) v souladu s Direktivou EFTCO.

29. 5. 2012 – Školení zaměstnanců členů CACS ve Fosfě

Fosfa, a.s., Břeclav a Momentive Specialty Chemicals, a.s., Sokolov jsou první dvě firmy v ČR, které své produkty expedují pouze v cisternách, které k nakládce přistaví s Jednotným evropským atestem o vyčištění – ECD. Ten je zárukou, že vyčištění cisterny proběhlo dle evropských standardů. Proto se ve dnech 24. a 25. 2012 další školení v rámci projektu Efektivní vzdělávání a zvyšováni adaptability zaměstnanců členů CACS uskutečnilo v Břeclavi a mělo tentokrát přidanou hodnotu. Téma Aplikace ISO norem do každodenní práce bylo v odpoledních hodinách doplněno praktickou ukázkou přebírání cisteren před jejich plněním.

Rozsah a způsob kontroly čistoty cisteren před nakládkou odpovídá vysoké kvalitě kyseliny fosforečné, kterou Fosfa expeduje svým zákazníkům, jejímu následnému zpracování v potravinářském průmyslu a proto neakceptuje jiný certifikát o vyčištění než ECD. Jsou odebírány kontrolní stěry a výsledek všech kontrol je zaznamenán do kontrolního check-listu. Dopravce je povinen přistavit plně vyhovující cisternu a jakýkoliv nedostatek je důvodem k odmítnutí nakládky. V případě zjištěných nečistot je vozidlo odesíláno na přečištění, nejčastěji ve Střelicích u Brna. Z jednání vyplynula řada dalších námětů pro další prohloubení spolupráce.

Při exkurzi po areálu bylo zřejmé, že se nejedná o přehnanou nadsázku, když účastníci školení považovali břeclavskou chemičku za botanickou zahradu, protože nejen kvalitě produktů, ale i ochraně životního prostředí a ekologii je věnována v tomto podniku maximální péče. Pár fotek z celé akce naleznete v prezentaci.

23. 4. 2012 – Ohlédnutí

Ohlédnutí se nejen za valnou hromadou CACS v časopisu Nebezpečný náklad 02/2012.

23. 4. 2012 – Školení v Olomouci

Pohled do přiloženého souboru zde vás přesvědčí, že na víkendovém školení (21. – 22. 4. 2012) v Olomouci na téma Jak úspěšně prezentovat v AJ, nechybělo maximální soustředění, velká pozornost, pečlivé poznámky a ani úsměv.

19.3.2012 – Šestá řádná valná hromada CACS

Setkání vrcholných představitelů všech členů CACS, které mělo vícero důvodů a významů, se konalo ve dnech 15. a 16. března v Třanovicích. Pořadatelem v pořadí již šesté valné hromady byla společnost SPETRA CZ, za skvělou organizaci a pohostinnost jí patřilo při loučení vřelé poděkování.

Zúčastnění den první zahájili školením na téma Etiketa, společenské chování, které proběhlo v rámci realizace projektu Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic. Odpočinek od "školních lavic" přinesla exkurze na čisticí stanici, kde přítomné seznámil s celým provozem jednatel společnosti ing. Robert Barteczek.

Dalším bodem programu byl kulatý stůl, v rámci kterého byl zhodnocen dosavadní průběh realizace projektu. Realizační tým v čele s manažerem projektu ing. Ladislavem Špačkem seznámil přítomné s plánem činnosti na další období a se všemi aspekty, které je při realizaci nutné dodržovat. S klady a postřehy, které by měly vést ke zlepšení, se obeznámily vzájemně obě strany: jednatelé/ředitelé společností i realizační tým.

Účastníky valné hromady uvítal a jednání zahájil předseda představenstva ing. David Pinka. Po schválení jednacího řádu a celého programu byly postupně zahrnuty do usnesení jednotlivé části: Zpráva o činnosti v roce 2011, Zpráva dozorčí rady přednesená Miroslavem Štropem, Cíle a úkoly na rok 2012, Rozpočet a pravidla pro výpočet a úhradu členských příspěvků. Prostor na zpětnou vazbu směrem k představenstvu dostali jednotlivě představitelé všech členských organizací tak, aby mohly být v maximální míře zohledněny jejich představy vedoucí k posílení image v odvětvích, kterých se jejich podnikání dotýká: nejen služby dopravcům, ale i celé produkce a přeprav potravinářských látek, krmiv a v největší míře samozřejmě chemického průmyslu.

Není potřeba dodávat, že tato témata byla slyšet ještě dlouho po skončení valné hromady…

Setkání bylo ukončeno druhým školícím dnem, tentokráte byla obsahem školení Efektivní telefonická komunikace. Za zmínku jistě stojí i fakt, že cestu mezi realizační tým si našli i zástupci školící organizace TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. aby společně projednali další postup při realizaci projektu vzdělávání.

Vdechnout atmosféru dvou jarních dnů strávených v Třanovicích lze v následující prezentaci.

29.2.2012 – Dva roky projektu a zvyšování konkurenceschopnosti

Čtěte více v článku časopisu Nebezpečný náklad.

28.11.2011 Pod Svatým kopečkem se vyučovala angličtina

Po hodinách strávených na učebně je nejlepší projít se na čerstvém vzduchu. Tuto moudrost si vzali za své i účastníci školení "Jak přesvědčivě prezentovat v AJ" a vyrazili 4 km pěšky za poznáním poutního místa Svatý kopeček. Školení, putování i poznání zde.

14.11.2011 ISO normy v Sokolově

V sobotu 12. listopadu 2011 se v Sokolově, v zasedací místnosti společnosti MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS a.s. uskutečnilo další školení s názvem "Aplikace ISO norem do každodenní práce". Poprvé jsme si dovolili pozvat nejen všechny pracovníky "domácí" čisticí stanice GS SOKOTRANS, která vydala 1. ECD v České republice a zástupce dalších čisticích stanic zařazených do projektu, ale i největší odběratele služeb této čisticí stanice. V rámci školení proběhla i otevřená výměna názorů, která byla užitečná pro všechny. Byl to symbolický start do 3. roku projektu vzdělávání podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V roce 2012 chceme obdobná setkání uskutečnit na všech čisticích stanicích, které jsou do projektu zapojeny. Samozřejmě na nich rádi přivítáme i zástupce těch, pro které jsou jejich služby evropského standardu určeny. Přesné termíny jednotlivých setkání se zájemci mohou dovědět u vedoucího čisticí stanice, kterou nejvíc využívají, nebo na adresách ladislav.spacek@cacs.cz a milan.otajovic@cacs.cz.

Fotodokumentace

6.11.2011 – 5 let CACS – 5 years of CACS

5 let od založení CACS jsme si připomenuli ve dnech 2. – 4. listopadu 2011 v Praze společně s odběrateli služeb čisticích stanic a širší odbornou veřejností. V Břevnovském klášteře se konala ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 Mezinárodní logistická konference SpeedChain 2011, která je největší svého druhu ve střední a východní Evropě.

Generálním partnerem letošního, v pořadí již 17. ročníku této konference byla společnost ADWANCED WORLD TRANSPORT, mateřská firma jednoho z členů CACS, AWT ROSCO. Vdechnout atmosféru setkání mnoha významných osob z oblasti logistiky můžete zde. Z fotografií je zřejmé, že v odpoledním programu v sekci A, věnované tématu "Kombinovaná doprava jako východisko: komplexní možnosti středoevropského regionu kontinentálních kombinovaných přeprav", příležitost prezentovat svoji činnost využila i CACS, když význam, smysl a cíle ve své prezentaci zde vyjádřil předseda představenstva David Pinka.

Ve dnech 3. a 4. 11. 2011 se konalo další z řady školení, které bylo určeno manažerům členských společností v rámci projektu "Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic". Témata školení jsou uvedeny zde. Manažeři u kulatého stolu rovněž vyhodnotili i dosavadní průběh školení a domluvili se na postupu spolupráce v závěrečném roce realizace projektu podporovaného Evropským sociálním fondem. Svého setkání využili i k tomu, aby si připomněli přípravné práce spojené se založením asociace a zároveň bylo po 5 letech činnosti i co bilancovat. Dospělo se společně k závěru, že mnozí si za svůj podíl odvedené práce zaslouží poděkování, více zde.

Zasloužený potlesk ještě jednou získali zástupci členských společností, které činnost CACS v Mezinárodním roce chemie nevýrazněji svoji dobrou prací propagovaly. Zástupci Pražských služeb a.s. přišli s EKOOSKAREM. Toto významné ekologické ocenění získala společnost v rámci 3. ročníku soutěže E.ON Energy Global Award ČR 2011, v kategorii "Voda". Zaměstnanci společnosti UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. sklidili potlesk za to, že se společnost stala prvním členem CACS, který získal právo užívat logo Responsible Care. Atmosféra celého večera, věnovaného pátému výročí CACS je zachycena zde.

6. 11. 2011 - NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 5/2011 - ESF CACS

ESF CACS

21.10. 2011 - Logistic News 10/2011

Logistic News 10/2011

10.10.2011 - Dvě školení v Třanovicích

Ve dnech 7. a 8. 10.2011 se uskutečnily na učebně v areálu společnosti SPETRA další dvě školení. Na tom prvním oslovila vesměs dámský kolektiv paní lektorka Houthoofdtová a dle ohlasů účastnic bylo téma "Jak motivovat zaměstnance II" rozhodně zajímavé a přínosné.

Druhé školení (zachycené na fotografiích níže) bylo věnováno Aplikaci ISO norem do každodenní práce. Lektora pana Černého není potřeba členům CACS nějak opakovaně představovat a vysoká kvalita jeho školení je všeobecně známá. Nejinak tomu bylo i tentokrát, když mnozí odjížděli ze získanými poznatky nejen ze školení, ale i ze vzájemné diskuse a po výměně zkušeností.

Dvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v TřanovicíchDvě školení v Třanovicích

19. 9. 2011 - Nebezpečný náklad 04/2011

Nebezpečný náklad 04/2011

12. 9. 2011 - Osobnost mistra – Vedoucí směny

Uvedená témata byla obsahem dvoudenního školení v malebném prostředí Vysočiny, konkrétněji v Koutech u Ledče nad Sázavou. Přítomnost téměř všech zástupců členů CACS byla využita rovněž k uspořádání kulatého stolu, kde koordinátor akcí Petr Špaček seznámil účastníky s dosavadním průběhem projektu, s monitorovacími indikátory a jejich plněním. S kontaktními osobami členů byl rovněž upřesněn harmonogram na 2. pololetí letošního roku tak, aby termíny školení maximálně vyhovovaly do projektu zapojeným organizacím. Jen nepřízeň počasí neumožnila prozkoumat hlouběji okolní lesy a přesvědčit se tak více, že v této lokalitě skutečně houby rostou hojně.

Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny Osobnost mistra – Vedoucí směny

20. 6. 2011 – Informace o školení

Datum, místa konání, témata školení, ale i pohled do zákulisí dvou čisticích stanic - to vše obsahuje krátký obrazový soubor zde. Obrazně napsáno, i účastníky školení čekají dva měsíce prázdnin. Počet školení se minimalizuje tak, aby všichni do projektu zapojeni mohli vystřídat své kolegy na dovolené a sami mohli nabrat nové síly jak do každodenního pracovního života, tak chuť a elán k absolvování dalších školení ve druhém pololetí. Příjemnou dovolenou přeje realizační tým projektu.

6. 6. 2011 – Nejen zajímavá témata školení

Další z řady školení v letošním roce se uskutečnilo tentokrát v Blansku. Vedoucí směny dostali příležitost spojit tzv. příjemné s užitečným. Mimo zajímavých a užitečných přednášek na učebně našli v teplém počasí příjemné ochlazení v Punkevních jeskyních, kde se teplota celoročně pohybuje kolem 8°C. K vidění bylo dno propasti Macocha, vývěr říčky Punkvy, trasu k jeskyním někdo zvládl pěšky, někdo dal přednost jízdě vláčkem. Více k vidění zde.

28. 4. 2011 – ADR a inzerát

Informace o úspěšné realizaci projektu, který podporuje ESF a státní rozpočet ČR naleznete i v nejnovějším vydání ADR. Na deskách druhého dílu publikace, která má přes 1200 stran a která bude životem provádět po dva roky nejen bezpečnostní poradce naleznete tento inzerát.

8. 3. 2011 – Nejmladší účastník školení

Ve dnech 4. a 5. března 2011 se v Třanovicích uskutečnily další dva dny školení. Obsahově byly přednášky zaměřeny na praktické činnosti související s čištěním cisteren. První den byl věnován Enviromentálnímu chování a návodům k aplikaci zásad do praxe.

školení v Třanovicích školení v Třanovicích školení v Třanovicích

Aplikace ISO norem do každodenní praxe bylo školící téma dne druhého.

školení v Třanovicích školení v Třanovicích školení v Třanovicích

Přenášku k ISO normám na chvíli navštívil i nejmladší účastník všech školení syn Roberta Barteczka, místopředsedy představenstva CACS a jednatele společnosti Spetra. I toto je jedna z výhod realizace školení přímo v areálu malého podniku. Dosud se do všech školení podporovaných ESF zapojilo již 100 zaměstnanců členských organizací ve věku 23 – 62 let. Sebastiánovi bylo při jeho návštěvě školení 18 měsíců.

školení v Třanovicích školení v Třanovicích školení v Třanovicích

18. února 2011 – Kulatý stůl

Školení manažerů bylo využito i k uspořádání již čtvrtého kulatého stolu, jehož účastníci jako vždy usedli u stolů uspořádaných do tvaru U.
Kulatý stůl věnovaný realizaci projektu vzdělávání byl zaměřen na dopracování plánu školení na rok 2011. Do projektu se již zapojilo 7 společností a do 40 kurzů se zapojilo 90 pracovníků členských organizací CACS. Proškoleno bylo přes 400 kurzoosob.

Je potřebné dořešit zapojení dvou nových členů CACS splňujících podmínky pro zapojení do projektu a využít námětů pro intenzitu zapojení jednotlivých členů, aby přidělené prostředky byly ještě lépe využity. Mnohé návrhy budou postupně vyhodnoceny i ve spolupráci se školící organizací TEMPO, která průběh jednotlivých školení zajišťuje.

18. září 2010 - Projekt vzdělávání vstupuje do druhé čtvrtiny

Období, kdy mnozí z nás čerpali zaslouženou dovolenou, jsme využili pro vzdělávání. Účastníci projektu absolvovali školení zaměřená zejména na zdokonalování se v IT dovednostech a v angličtině. Ve dnech 8. a 9. září se uskutečnilo první školení vedoucích čisticích stanic v Koutech u Ledče nad Sázavou. Vše se dá vyjádřit i číselně – do konce května jsem proškolili 8 % osob a již dnes je zřejmé, že díky zájmu zapojených členských organizací se uskuteční 1/3 kurzů v letošním roce. To je dobrý signál pro úspěšnost celého projektu podporovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Atmosféra školení je zachycena zde.

31. května 2010 - AWT VADS a.s. připravil další školení

AWT VADS a.s. je nové jméno společnosti VADS a.s. Bohumín, která je součástí skupiny Advanced World Transport a.s..S touto skutečností i s provozem čisticí stanice se mohli seznámit účastníci dalšího školení CACS.
S atmosférou 6. kurzu projektu podporovaného Evropským sociálním fondem se můžete seznámit v přiložené prezentaci. Akce se zúčastnili i zástupci prvního slovenského člena CACS společnosti HARVIS, Nové Mesto nad Váhem a zájemci o členství z Bratislavy a Roudnice nad Labem.

27. dubna 2010 - spolupořadatel školení společnost Spetra CZ s.r.o.

Možnost prohlídnout si prostory čistící stanice v Třanovicích měli účastníci školení, které spolupořádala ve dnech 23. a 24. dubna 2010 Spetra CZ s.r.o.. Po načerpání teoretických znalostí na učebně proběhla o přestávce odborná diskuse v místech, kde probíhá samotný proces čištění i vystavení ECD. Fotografie zde.

26. dubna 2010 - Školení se úspěšně rozbíhají

V dubnu se uskutečnila školení "Základy úspěšné komunikace I" a "Aplikace ISO norem do každodenní praxe".

S atmosférou školení se můžete seznámit zde.

26. března 2010 - Chemické produkty a jejich životní cyklus

Pod tímto názvem se dne 18. března 2010 uskutečnila 10. konference cyklu Odpovědné podnikání v chemii, na jejíž přípravě a zabezpečení se CACS podílela. Organizačně konferenci zabezpečoval tým projektu "Efektivní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic“. Podrobnější informace a přednášky naleznete zde.

Jednání moderoval Ladislav Špaček (vedoucí týmu), o hladký průběh se starali Tereza Douděrová a Petr Špaček, fotodokumentaci zabezpečil Milan Otajovič.

jednání moderoval Ladislav Špaček, vedoucí týmu Tereza Douděrová a Petr Špaček, vše probíhá hladce...

22. března 2010 - Školení v CACS zahájeno

V Sokolově se po valné hromadě za účasti čelních představitelů organizací sdružených v CACS, koordinátorů školení v jednotlivých členských organizacích, řešitelského týmu projektu a školící organizace TEMPO uskutečnil dne 16. března 1. Kulatý stůl projektu „Efektivní vzdělávání  a zvyšování adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic“, financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Dne 17. března bylo zahájeno vlastní vzdělávání kurzem „Vedení lidí a rovné příležitosti“.

Obrazovou dokumentaci naleznete zde.

16. března 2010 - NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 1/2010


NEBEZPEČNÝ NÁKLAD 1/2010

21. ledna 2010 - Oznámení o výsledku výběrového řízení

Vítězem veřejné soutěže na zakázku "Vzdělávání v České asociaci čistících stanic" v rámci projektu CZ.1.04/1.1.06/33.00010 podporovaného Evropským sociálním fondem a Českou republikou se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r. o. - Výsledek zveřejněný na www.esfcr.cz.

18. prosince 2009

CACS vyhlásili výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání v České asociaci čistících stanic. Jedná se o výběrové řízení v rámci projektu s registračním číslem CZ.1.04./1.1.06/33.00010.

Výzva (.pdf)

Zadávací dokumentace (.pdf)

Prosinec 2009 - Podporujeme vaší budoucnost.

Pod tímto heslem jsou realizovány s podporou Evropského sociálního fondu projekty, které mají přispět k zvýšení adaptability zaměstnanců (www.esfcr.cz).
CACS obdrželo rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic, o.s.“, který bude v období od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2012 realizován v rámci Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.
Uděláme vše pro to, aby realizace projektu přispěla i k dalšímu zkvalitnění služeb spojených s přepravou chemických látek a prostředků i potravin.

Charakteristika projektu (.doc)


Home | Ke stažení | Kontakt | - ©2007 - 2014 Miger webdesign-