CACS - Česká asociace čisticích stanic Responsible Care


Historie asociace

· Začátky
· Ustavující valná hromada 12. 10. 2006
· Členství v EFTCO
· Členství v SCHP ČR
· Plníme principy Responsible Care
· SQAS – program čistících stanic
· 1. řádná valná hromada 7. února 2007
· 3. mezinárodní konference SCHP ČR "Odpovědné podnikání v chemii" - spolupořadatel
· GS Sokotrans vydal 1. ECD
· 1. mezinárodní seminář CACS, Bohumín 31. 10. 2007
· 2. řádná valná hromada CACS, Třanovice 27. 2. 2008
· Konference REACH, GHS, přeprava, 26. 3. 2008
· II. Mezinárodní seminář CACS, Praha 6. 11. 2008
· 3. řádná valná hromada CACS, Střelice u Brna 26. 2. 2009
· Evropská asociace čistících stanic (EFTCO) v Praze
· PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz
· 4. řádná valná hromada CACS
· Slovenský rok v CACS
· 5. řádná valná hromada CACS
· "EKO OSKAR" pro Pražské služby, a.s.
· UNIPETROL DOPRAVA a RESPONSIBLE CARE
· ChemLog a CACS
· 5 let CACS – 5 years of CACS
· Kalendář CACS 2012
· 6. řádná valná hromada CACS
· Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl
· 7. valná hromada se konala v Kralupech nad Vltavou
· Evropo děkujeme – závěr projektu vzdělávání
· Kolem cisteren vždy BEZPEČNĚ! Leták pro Vás.
· Používáme logo Responsible Care
· 8. řádná valná hromada CACS se konala v Bratislavě
· AWT ROSCO přivítalo bezpečnostní poradce
· UNIPETROL DOPRAVA a Responsible Care
· CACS a Responsible Care
· Vzor ECD 2015
· 9. řádná valná hromada CACS se konala v Trnavě

Začátky

Ustavujícího zasedání přípravného výboru České asociace čistících stanic, se uskutečnilo dne 6. 6. 2006 na Svazu chemického průmyslu ČR, Praha 7, Dělnická 12
Přítomni:

Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR,
Jan Dlouhý, ředitel pro infrastrukturu Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem a předseda výboru logistiky SCHP ČR,
Ladislav Špaček, sekretář pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí SCHP ČR,
Milan Otajovič, vedoucí provozu GS Sokotrans, s.r.o., Sokolov,
Václav Živec, ředitel pro marketing LC Sokotrans, s.r.o., Sokolov,
David Pinka, technický ředitel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov,
Radomír Měch, předseda představenstva VADS a.s., Bohumín,
Jan Rechtoris, provozní ředitel VADS a.s., Bohumín,
Petr Peroutka, ředitel PERPET, s.r.o., Hradec Králové,
Kryčer – jednatel Kovoprogress, s.r.o., Střelice,
Omluveni:
Vladimír Drozd, Brenntag CR, s.r.o. a prezident SCHOD,
Tomáš Lulek, Moody International, s.r.o., Praha, manager,
Robert Barteczek, SPETRA CZ, s.r.o., Hnojník,
Jaroslav Minařík, Danzas, s.r.o., Pardubice,
Roman Kunz, České dráhy, a.s.

Jednání zahájil a řídil Ladislav Špaček, který představil SCHP ČR a zrekapituloval období příprav jednání, které inicioval výbor pro logistiku SCHP ČR a do kterého se aktivně zapojili zejména členové tohoto výboru Tomáš Lulek a Václav Živec, kteří navštívili většinu provozovaných čistících stanic.
Po rozsáhlé diskusi všech zúčastněných vyjádřili zástupci 6 přítomných organizací provozujících čistící stanice zájem o práci na zřízení asociace a odsouhlasili zřízení přípravného výboru České asociace čistících stanic (CACS).
Zúčastnění rozhodli, že bude ustaven přípravný výbor, složený ze zástupců všech přítomných:

Složení přípravného výboru k 6.6.2006:
Dlouhý, Kryčer, Lulek, Měch, Otajovič, Peroutka, Pinka, Špaček a Živec. Předsedou přípravného výboru byl zvolen Ladislav Špaček.

top

Ustavující valná hromada 12. 10. 2006

Ustavující valné hromady České asociace čistících stanic, která se konala dne 12. října 2006 v Litvínově, v prostorách společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Valné hromady se zúčastnilo 15 osob – zástupci firem - ČESMAD Bohemia, GS Sokotrans, Kovoprogres, MOODY International, SPETRA, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, UNIPETROL DOPRAVA, VADS Bohumín a hosté za České dráhy, EFTCO, SCHP ČR a LC Sokotrans.
Jednání zahájil Ing. Ladislav Špaček, CSc., předseda přípravného výboru, který přivítal všechny přítomné, jmenovitě pak pana Hugo Kerhofse, prezidenta EFTCO. Předsedajícím ustavující valné hromady byl zvolen Ing. David Pinka, technický ředitel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., který řídil další průběh jednání.

Zakládajícími členy asociace se staly společnosti, které se zúčastnily ustavující valné hromady:

· členové

– GS Sokotrans, s.r.o., Sokolov
– Kovoprogress Střelice
– SPETRA CZ, s.r.o., Hnojník
– UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
– VADS a.s., Bohumín
· přidružení členové
– ČESMAD Praha
– Moody International Praha
– Spolchemie Ústí nad Labem
Ustavující valná hromada zvolila první představenstvo CACS a první dozorčí radu:
Představenstvo CACS:
Ing. David Pinka – předseda
Milan Otajovič – místopředseda
Ing. Radomír Měch

Dozorčí rada CACS:
Ing. Jan Dlouhý, Ph.D. – předseda
Tomáš Lulek – místopředseda
Robert Barteczek

top

Členství v EFTCO

The European Federation of Tank Cleaning Organisations (EFTCO)
Evropská asociace byla založena dne 24. června 1999. Sdružuje národní organizace čistících stanic.

CACS je od založení přidruženým členem EFTCO. Podrobnosti na www.eftco.org

top

Členství v SCHP ČR

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR)
Posláním Svazu je od roku 1992 ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku s cílem vytvářet vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj chemického průmyslu v České republice a hájit společné zájmy členů. Význam slova chemický průmysl v názvu Svazu chemického průmyslu České republiky je použit v nejširším významu, tj. zahrnující zejména výrobce, výzkumné ústavy, vysoké školy, odborná sdružení, inženýrské, poradenské, zprostředkovatelské a obchodní právnické a fyzické osoby jejichž působení souvisí s činností v oborech rafinérského zpracování ropy, chemického, farmaceutického a gumárensko-plastikářského průmyslu. CACS byla za přidruženého člena přijata na základě žádosti ze dne 22. listopadu 2006. Podrobnosti na www.schp.cz

top

Plníme principy Responsible Care

Responsible Care je celosvětové dobrovolné hnutí chemického průmyslu, které vzniklo v roce 1985 v Kanadě. SCHP ČR se k plnění základních principů přihlásil v roce 1994 pod názvem Odpovědné podnikání v chemii.

CACS se přihlásila k plnění principů současně s přihláškou do SCHP ČR dne 22. listopadu 2006

Základem závazku jsou tyto hlavní zásady:

· Organizace jsou povinny zabezpečit, aby jejich hlavní činnosti, ovlivňující zdraví, bezpečnost a životní prostředí, byly v souladu se závazkem a aby bylo průkazné, že závazek tvoří nedílnou součást jejich celkové podnikatelské strategie

· Organizace jsou povinny zabezpečit, aby řídící pracovníci a další zaměstnanci na všech úrovních a všechny další osoby, které jsou se společností ve smluvním vztahu, znali závazek a usilovali o to, aby bylo dosaženo jeho cílů.

· Všechny činnosti a výkony organizace musí být prováděny v souladu s příslušnými zákonnými opatřeními. Navíc organizace jsou povinny jednat v souladu s nejlepšími (dosažitelnými) praktikami průmyslového podnikání a v souladu s vládními a svazovými směrnicemi.
· Organizace jsou zejména povinny:
- hodnotit skutečný a možný negativní důsledek svých činností a výrobků na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, občanů a na přírodu;

- tam, kde je to žádoucí, spolupracovat úzce s veřejností a s orgány státní správy a samosprávy při přípravě a uskutečňování kroků, kterými se má dosáhnout nezbytně vysoká úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti a kvality životního prostředí;

- zpřístupnit zaměstnancům, veřejnosti a správním orgánům důležité informace o svých činnostech, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Podrobnosti na www.schp.cz.

top

SQAS – program čistících stanic

SQAS je Integrovaný systém managementu zahrnující prvky managementu jakosti, managementu životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti. Kladné hodnocení SQAS u provozovatelů čistících stanic je dokladem plnění principů Responsible Care a základním předpokladem pro vydávání jednotného evropského atestu (ECD).

top

1. řádná valná hromada 7. února 2007

1. řádná valná hromada České asociace čistících stanic, os., se uskutečnila dne 7. února 2007 v sídle společnost Praha 7, Dělnická 12. Na organizační přípravě se podílela firma AQUATRUCK.

Valné hromady se zúčastnilo 11 osob, zastupujících firmy AQUATRUCK, GS Sokotrans, Kovoprogres, MOODY International, UNIPETROL DOPRAVA, VADS Bohumín, W.A.G. minerální oleje
Valnou hromadu zahájil a řídil David Pinka, předseda představenstva CACS.
Valná hromada schválila zprávu o činnosti CACS v roce 2006 a zprávu dozorčí rady k výsledkům hospodaření. Za nové členy asociace byly přijaty společnosti AQUATRUCK, na základě přihlášky ze dne 21. 11. 2006 a W.A.G. minerální oleje, a.s. na základě žádosti ze dne 7. února 2007. Schváleno bylo ukončení členství občanského sdružení ČESMAD BOHEMIA (na jeho vlastní žádost), se kterým bude podepsána smlouva o spolupráci.
Velká pozornost byla věnována přípravě asociace a organizací na vydávání ECD. Všechny podmínky ze strany asociace byly splněny, GS Sokotrans a UNIPETROL DOPRAVA mají provedené hodnocení SQAS. Zbývající členové toto hodnocení podstoupí během roku 2007. Valná hromada položila velký důraz na získání nových členů. Byl schválen plán činnosti a rozpočet na rok 2007.

top

3. mezinárodní konference SCHP ČR "Odpovědné podnikání v chemii" – CACS spolupořadatel

CACS se podílela na přípravě 3. mezinárodní konference SCHP ČR „Odpovědné podnikání v chemii“ na téma „Přeprava nebezpečných věcí a odpovědnost jednotlivých subjektů zapojených do přepravního řetězce, která se uskutečnila dne 3. dubna 2007. Podrobnosti o konferenci naleznete na www.schp.cz.

top

GS Sokotrans vydal 1. ECD

První jednotný Evropský atest o vyčištění vystavený v České republice byl vydán 6.6.2007, tj. přesně rok po ustavující schůzce přípravného výboru CACS, která se konala 6.6.2006 v Praze z iniciativy Výboru pro logistiku SCHP ČR. Prezentaci naleznete v sekci ECD.

top

1. mezinárodní seminář CACS, Bohumín 31.10.2007

Odborného semináře se zúčastnilo 22 účastníků. S představiteli z členských organizací CACS si na semináři vyměnili své názory i hosté z Holandska, Německa a Slovenska a zástupci společnosti BorsodChemMCHZ. Podrobnější informace zde.

top

2. řádná valná hromada CACS, Třanovice 27. 2. 2008

Valná hromada se konala v sídle společnosti Spetra CZ, s.r.o., za účasti 19 zástupců členských organizací. V průběhu valné hromady hostitelská organizace vydala své první ECD.
Výsledky dosažené od založení CACS dne 12. 10. 2006 zrekapituloval David Pinka, předseda představenstva. Připomenul zejména, že 1. ECD vydala společnost GS SOKOTRANS již dne 6. června 2007 tedy přesně rok od první schůzky představitelů SCHP ČR a provozovatelů čistících stanic, na které byl ustaven přípravný výbor. Dále konstatoval „Dnes má právo vydávat ECD všech 5 členských společností provozujících čistící stanice, s tím že 6. společnost AQUATRUCK přeruší od dubna čištění a přistoupí k rekonstrukci zařízení.“ V roce 2007 bylo provedeno členy CACS 20 706 čištění a vydáno bylo prvních 1 942 ECD (GS SOKOTRANS 1 805 a VADS 137). Asociace se stala platným členem Evropské asociace čistících stanic (EFTCO).
Za člena CACS byla přijata společnost H&S FOODTRANS CZ, s.r.o., Jedná se o potravinářskou přepravní firmu, dceřinou společnost nizozemské společnosti, která provozuje 3 čistící stanice mimo Českou republiku. Tato společnost se stala 10. členskou organizací CACS.
Z hlavních cílů vytyčených do dalšího období lze připomenout:

- Důraz na kvalitu služeb poskytovaných členy a zabezpečení jejich kontroly.
- Zřízení pracovní skupiny Responsible Care.
- Zřízení pracovní skupiny Food Cleaning a rozšíření služeb pro potravinářský průmysl.
- Zvýraznit propagaci ECD, SQAS a CACS u chemického průmyslu v ČR a na Slovensku.
- Vytvořit podmínky pro možnost zapojení čistících stanic ze Slovenska.
- Zlepšit součinnost s výrobci a distributory chemických látek a potravin, aby důrazně požadovali služby evropského standardu pro zkvalitnění péče o výrobky.
- Chceme být platformou pro čisté přepravní obaly

Zásadní změnou je i skutečnost, že podmínkou pro přijetí nového řádného člena (provozovatele čistící stanice) je kladné hodnocení SQAS a splnění podmínek povinných na 100% (M-questions), s celkovým hodnocením minimálně na 60%.
Právě v tomto opatření vidí CACS záruku pro zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými organizacemi, příspěvek k zachování kvality přepravovaných produktů, snížení zátěže infrastruktury a životního prostředí při přepravě nebezpečných látek a potravin.

top

Konference REACH, GHS, přeprava, 26. 3. 2008

Pod tímto názvem se dne 26. března 2008 uskutečnila v sídle společnosti ZENTIVA již 4. mezinárodní konference z cyklu „Odpovědné podnikání v chemii“. Na přípravě konference se podílela i CACS.
Svaz chemického průmyslu ČR tuto akci připravil jako součást projektu Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na přípravě konference se dále podílelo Ministerstvo životního prostředí a společnosti Asociace bezpečnostních poradců a znalců, Česká asociace čisticích stanic, DEKRA Automobil, ReachSpektrum, Spolchemie a Zentiva. Podrobnosti naleznete na www.schp.cz.

top

II. seminář CACS Praha 6.11.2008

Dne 6. listopadu 2008 se uskutečnil v Praze II. seminář CACS, na jehož přípravě se podílely i Pražské služby, a.s. a Potravinářská komora ČR. Seminář byl orientován zejména na vyhodnocení zkušeností s vydáváním ECD (Jednotného evropského atestu) a čištění cisteren pro přepravu potravin.
II. semináře se zúčastnilo 42 reprezentantů členských organizací CACS, dalších čistících stanic a dopravců. Zkušenosti ze zahraničí prezentovali John Wilson (NRTCA - anglická asociace čistících stanic), Jan Szwanke a Bogdan Nicliborc (PSMC - polská asociace čistících stanic) a zástupci firmy Kärcher, kteří představili nově instalovanou technologii ve společnosti Pražské služby a další techniky pro čištění cisteren. Podrobnosti.

top

3. řádná valná hromada CACS, Střelice u Brna 26. 2. 2009

Dne 26. února 2009 jsme ve spolupráci se společností KOVOPROGRESS, s.r.o. Střelice u Brna uspořádali již 3. řádnou valnou hromadu.
Valná hromada byla orientována na zkvalitnění služeb pro přepravu chemických látek, potravin a krmiv. Důraz bude v roce položen na prohloubení součinnosti s odběrateli služeb poskytovaných členskými organizacemi a jejich profesními svazy.

top

Evropská asociace čistících stanic (EFTCO) v Praze

Ve dnech 28. - 30. května 2009 se v Praze uskutečnilo 10. výroční zasedání EFTCO (www.eftco.org). V průběhu jednání byla značná pozornost věnována i budoucnosti EFTCO, zejména významu ECD, rozšíření poskytovaných služeb na potravinářský průmysl a další země. Prezentaci z jednání naleznete zde.
Ve volných chvílích se účastníci jednání seznámili i s deštěm zkrápěnou Prahou - zde.
U příležitosti této významné celoevropské akce bylo připomenuto i 3. výročí založení CACS.

top

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Dne 8. prosince 2009 CACS obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ/1.1/33/1/00010 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čistících stanic" CZ.1.04/1.1.06/33.00010.
S atmosférou realizace projektu se můžete seznámit zde.

top

4. řádná valná hromada CACS

Valná hromada se uskutečnila dne 16. března 2010 v Sokolově v sídle společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s. Na přípravě valné hromady se podílela společnost GS SOKOTRANS, s.r.o., která dne 6. 6. 2007 vydala první ECD v České republice.

Valné hromady se zúčastnili zástupci společnosti HARVIS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom a bylo tak zahájeno rozšíření činnosti CACS do Slovenské republiky.

Před zasedáním se uskutečnila exkurze na čističku firmy GS SOKOTRANS a při exkurzi ve firmě Hexion Specialty Chemicals byla hlavní pozornost zaměřena na práci s předloženými ECD a kontrolu čistoty cisteren před nakládkou chemických látek.

Rok 2009 byl pro CACS rokem úspěšným, konstatoval David Pinka, předseda představenstva CACS. Úspěšně jsme zorganizovali zasedání k 10. výročí založení Evropské asociace čistících stanic EFTCO a přes hospodářskou krizi poklesl počet čištění v ČR pouze o necelá 3 %. Z dalších aktivit připomenul:

Valná hromada přijala za člena společnost Karel Nedorost – AQUATRUCK.

Členové CACS se v  roce 2010 zaměří na realizaci projektu podporovaného ESF a další zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Na valnou hromadu navazoval Kulatý stůl projektu a 17. března se uskutečnilo 1. školení.

Obrazovou dokumentaci naleznete zde.

top

Slovenský rok v CACS

V roce 2010 se podařilo členskou základnu rozšířit o druhou společnost působící na Slovensku. O prázdninách obě společnosti podsoupily hodnocení SQAS a následně přistoupily k vydávání ECD. První ECD na Slovensku vydala společnost HARVIS, s.r.o. dne 20. 10. 2010. Společnost J&P TANK WASH Bratislava vydala první ECD dne 23. listopadu 2010.

top

5. řádná valná hromada CACS

Účastníci valné hromady se sešli v hotelu Duo v Praze. Jednání zahájil Ing. David Pinka, který je předsedou představenstva CACS od jejího založení a důvěru členů získal i do dalších let. Pro rok 2010 bylo charakteristické rozšíření činnosti na Slovensko. Připravena byla slovenská verze ECD. Přijetí 3 nových členů znamenalo rozšíření počtu členských organizací provozujících čističky na 10. Mimo jedné společnosti členské organizace získaly již kladné hodnocení SQAS a 8 členů vydává ECD. V roce 2010 bylo vydáno rekordních 27 tisíc certifikátů.

Hlavním cílem pro rok 2011 je dokončit proces certifikace u desátého člena a nabídnout přepravcům služby evropského standardu chemických a potravinářských produktů, včetně vydávání ECD. S připomenutím 5. výročí založení CACS bude spojena propagační akce služeb poskytovaných členy, včetně výkladu významu jednotného evropského atestu ECD pro kvalitu přepravovaných produktů, snížení zátěže životního prostředí.

Vyzvednut byl význam tříletého projektu vzdělávání zaměstnanců členských společností CACS, který je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, přijata byla konkrétní opatření pro druhý rok jeho realizace.

Na řízení CACS se v dalším období bude podíle představenstvo ve složení Davida Pinka (předseda), Robert Barteczek (místopředseda) a Jan Rechtoris, a dozorčí rada ve složení Miroslav Štrop (předseda), František Hodan (místopředseda) a Miroslav Hlinka.

top

"EKO OSKAR" pro Pražské služby, a.s.

top

UNIPETROL DOPRAVA a RESPONSIBLE CARE

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. může od Mezinárodního roku chemie 2011, jako první organizace CACS užívat logo Responsible Care - více zde:
UNIPETROL DOPRAVA a RESPONSIBLE CARE, Plníme principy Responsible Care

top

ChemLog a CACS

Projekt ChemLog (Spolupráce při rozvoji přepravy chemikálií ve střední a východní Evropě) realizoval SCHP ČR v rámci programu CENTRALE EUROPE s podporou Evropského rozvojového fondu a státního rozpočtu ČR. Partnerem projektu se stala i CACS a její členské organizace. Výraznou stopu CACS zanechala zejména na těchto akcích projektu:

top

5 let CACS – 5 years of CACS

5. výročí existence CACS jsme si v Mezinárodním roce chemie 2011 připomenuli společně s účastníky největší logistické konference ve střední a východní Evropě SpeedChain 2011 i v kruhu takřka rodinném, na večeru, kterého se zúčastnili představitelé členských organizací CACS a jejich nejvýznamnějších partnerů. Podrobnosti zde.

Poděkování za odvedenou práci se dostalo i prvním sedmi jednotlivcům – Václavu Živcovi, Tomáši Lulkovi, Radomíru Měchovi, Janu Dlouhému, Radoslavu Černému, Martě Kouřílkové a Milanu Otajovičovi.

top

19. 3. 2012 – Šestá řádná valná hromada CACS

Setkání vrcholných představitelů všech členů CACS, které mělo vícero důvodů a významů, se konalo ve dnech 15. a 16. března v Třanovicích. Pořadatelem v pořadí již šesté valné hromady byla společnost SPETRA CZ, za skvělou organizaci a pohostinnost jí patřilo při loučení vřelé poděkování. Podrobnosti zde.

top

8. 10. 2012 – Čisté cisterny pro potravinářský a krmivářský průmysl

Pod tímto názvem se dne 2. 10. 2012 uskutečnila v Praze odborná konference, kterou připravily společnosti Intertek Moody, Pražské služby, Potravinářská komora a Česká asociace čisticích stanic.

Konference se zúčastnilo více než 30 představitelů organizací s hodnocením SQAS a to jak dopravců, tak čisticích stanic, poskytujících své služby potravinářskému a krmivářskému průmyslu. Podrobnosti zde.

top

11. 3. 2013 – Sedmá valná hromada se konala v Kralupech nad Vltavou

Ve dnech 7. a 8. března 2013 prožili představitelé členských společností CACS v Kralupech dva perné pracovní dny.

Při přípravě valné hromady bylo využito synergie s realizací posledního kurzu angličtiny projektu "Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic" podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a závěrečného kulatého stolu projektu, v rámci kterého zbývá proškolit již pouze 6 závěrečných kurzů. Podrobnosti zde.

top

12. 8. 2013 - Evropo děkujeme – závěr projektu vzdělávání

Téměř poloviční dobu existence CACS provázela realizace projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Podrobnosti zde.

top

12. 9. 2013 - Kolem cisteren vždy BEZPEČNĚ! Leták pro Vás.

V letošním roce vstupujeme do 20. roku realizace Responsible Care v České republice. Rok 2013 je však bohatý i na smrtelná neštěstí spojená s provozem cisteren pro přepravu chemických látek.

Diskuze se členy SCHP ČR, CACS a ABPZ i s dalšími partnery projektu ChemLog T&T vyústily v přípravu letáku (ke stažení ZDE), který si můžete vytisknout (formát A3 barevně výhodou) a vyvěsit na všech pracovištích, kde se pracuje s cisternami. Podrobnosti zde.

top

26. 9. 2013 - Používáme logo Responsible Care

Dne 26. 9. 2013 byla Česká asociace čisticích stanic zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a získala tím právo užívat logo Responsible Care. Ocenění převzal Miroslav Štrop, předseda dozorčí rady CACS. Podrobnosti zde.

top

26. 3. 2014 – Osmá řádná valná hromada se konala v Bratislavě

top

29. 7. 2014 – AWT ROSCO přivítalo bezpečnostní poradce

top

8. 10. 2014 – UNIPETROL DOPRAVA a Responsible Care

UNIPETROL DOPRAVA obhájil podruhé právo užívat logo Responsible Care. Certifikát převzal Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti na Večeru s českou chemií, který byl věnován 20 letů Responsible Care v ČR a uskutečnil se v Národním technickém muzeu v Praze dne 25. září 2014. Podrobnosti zde odkaz na novinky.

top

15. 10. 2014 – CACS a Responsible Care

Ve spolupráci společnosti FOSFA a CACS se v Břeclavi uskutečnilo setkání zájemců o práci v pracovní skupině Responsible Care. Setkání zaštítil jako odborný garant Ing. Radoslav Černý, lektor a hodnotitel SQAS, a zúčastnilo se ho 29 účastníků včetně zástupců dopravců chemikálií (LC SOKOTRANS a OMEGA Servis). Podrobnosti zde ...

top

27. 2. 2015 - Vzor ECD 2015

V minulých letech byly v celé Evropě zaznamenány desítky pokusů o falšování ECD. Z tohoto důvodu se EFTCO rozhodlo vypracovat nový vzor dokumentu, který obsahuje nové bezpečnostní prvky a ECD by tak mělo být více a lépe chráněno proti padělání. Kopírování či jiný způsob padělání by mělo být snadno rozpoznatelné. Nový vzor ECD vydávají všichni členové CACS v Česku i na Slovensku od 1. 1. 2015. Aby byly všechny subjekty zapojené do přepravního řetězce s novými ochrannými prvky seznámeny, nechalo vedení CACS zpracovat informační leták, který obsahuje vše podstatné. Je určen nejen pro dopravce, ale zejména pro subjekty provádějící nakládku, před kterou je vyžadován certifikát o vyčištění. Leták si můžete prohlédnout a také stáhnout ZDE v tiskové kvalitě až do formátu A3. Doporučujeme vyvěsit tento leták na všech pracovištích pro všeobecnou informovanost o novém vzoru ECD.

top

19. 3. 2015 – Devátá řádná valná hromada se konala v Trnavě

Dne 19. března 2014 se uskutečnila valná hromada CACS v Trnavě. Hostitelem valné hromady byla společnost PAWTRANS Slovakia s.r.o. Podrobnosti zde odkaz na novinky.

top

 

Home | Ke stažení | Kontakt | - ©2007 - 2014 Miger webdesign-